Mirjam de Wit van Loon

Portefeuille 

» Jeugdzorg           


» Jeugdbeleid


« Woonomgeving (incl. beheer en onderhoud, buurtbeheer


en speelvoorzieningen)


« Cultuur


« Thema verbindend bestuur


» Communicatie


-  Wie hebben we voor ons (naam, leeftijd, achtergrond, beroep en hobby's)?

Mirjam de Wit- van Loon, 48 jaar. Getrouwd met Patrick en moeder van Raul. Werkzaam bij de gemeente Tilburg als leidinggevende. In Oosterhout actief bij waterscoutingverening  Het Zuiderkruis en coordinator voor Jantje Beton.

-  Waarom ben je lid van de VVD?

Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn stem te laat horen en de mijne past het beste bij de VVD. Waarom? Ik geloof in eigen verantwoordelijkheid en het accepteren van consequenties die horen bij de keuzes die je maakt. De VVD loopt niet weg als er lastige keuzes te maken zijn maar pakt aan en kijkt verder dan alleen vandaag.

-  Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Ik wil samen met anderen het verschil maken voor Oosterhout. Niet alleen vanaf de zijlijn roepen maar daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken voor een Oosterhout waar het prettig leven, wonen en werken is.

-  Waar wil jij je de komende vier jaar je mouwen voor opstropen?

Ik vind verschillende thema’s belangrijk zoals veiligheid in directe leefomgeving, aandacht en zorg voor jeugd in de vorm van goed onderwijs, betaalbare sport en effectieve jeugdzorg daar waar nodig. Daarnaast mag werk meer lonen. Ik geloof in vrijheid en in eigen verantwoordelijkheid. En als je het echt niet zelf kan, moet je zeker, liefst tijdelijk, ondersteund worden tot je het weer zelf kan.

-  VVD Oosterhout, Gewoon. Doen.

    Omdat vrijheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid niet vanzelf komt. Daar moeten we met elkaar hard voor blijven werken. Wij staan klaar met een goed team om daar in Oosterhout de komende 4 jaar opnieuw invulling aan te geven. Daarom op 21 maart uw stem voor de VVD. Gewoon. Doen!


Mirjam de Wit-van Loon, is 48 jaar, getrouwd met Patrick en moeder van de 17-jarige Raúl. Ze werkt als leidinggevende maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente Tilburg, aandachtgebied Jeugdzorg. Het is vanuit haar achtergrond dat ze het belangrijk vind dat je in Oosterhout tijdig de zorg krijgt die je nodig hebt.


Als je, om wat voor reden ook, ondersteuning nodig hebt omdat je (tijdelijk) niet voor jezelf kan zorgen, hebben wij, met elkaar, de verantwoordelijkheid om je te ondersteunen. Het maakt dan niet uit of je jong of oud bent. Uitgangspunt bij de hulp die we willen bieden, is hetgeen je nog wél zelf kan. We hebben in Oosterhout veel te bieden, dat maakt het soms lastig om als burger je weg te vinden. De gemeente, vrijwilligers en zorginstellingen hebben samen de taak om je te ondersteunen in het vinden van de juiste zorg. Voor de VVD geldt één belang: effectieve en betaalbare zorg voor de Oosterhoutse burger.


In een breed en compleet zorgaanbod mag aandacht voor preventie niet ontbreken. Hoe eerder een probleem wordt gesignaleerd en onderkent, hoe sneller een passende oplossing kan worden geboden. Daarom zetten we niet alleen in op de zorg zelf maar ook op projecten die gericht zijn op voorkomen van verlenen van zorg.


De jeugd heeft de toekomst!


Helaas zien we nog te veel kinderen die door aangrijpende situaties in hun jeugd of door ziekte langdurige zorg nodig hebben. Die zorg moet zo snel mogelijk worden geboden en worden afgestemd op de leefwereld van het kind. Dat is tevens de reden dat we als VVD specifieke aandacht vragen voor zorg die direct voortvloeit uit de gezinssituatie. Denk daarbij aan kinderen die in een vechtscheiding terecht komen, dagelijks thuiskomen in een huis waar drank of drugs wordt gebruikt of erger nog waar sprake is van kindermishandeling of -misbruik. De impact hiervan op het leven van kinderen is enorm. Belangrijk dus dat de omgeving van zo’n kind weet waar het terecht kan met signalen.


Een laatste belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is het vereenvoudigen van de geleidelijke overgang van jeugdzorg naar zorg voor volwassenen op het moment dat een jongere 18 jaar wordt. Wij denken hierbij aan extra ondersteuning in de pijlers wonen, werken en leven om een zelfstandig leven mogelijk te maken.


Het Amphia.


Ziekenhuisorganisaties, zoals Amphia, hebben de neiging te centraliseren. Wij vinden het onwenselijk als alle ziekenhuisfuncties uit Oosterhout zouden verdwijnen en vinden dat de gemeente zich moet inzetten om Amphia te overtuigen hier te blijven. We realiseren ons terdege dat dit in een andere vorm zal zijn dan een volledig operationeel ziekenhuis, maar er zijn legio alternatieven te bedenken.


Zelf kiezen waar je oud wordt.


Met de nodige ondersteuning en zorg, zoals mantelzorg en wijkverpleegkundigen, kunnen ouderen in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Initiatieven die hieraan bijdragen moeten worden gestimuleerd. Wij zouden graag zien dat in de kerkdorpen en Dommelbergen kleinschalige woonvormen worden gerealiseerd voor ouderen.


Kortom, we hebben ook op het terrein van zorg en gezondheid de nodige ambities. Ik wil me graag de komende 4 jaar inzetten om deze te verwezenlijken. Stem daarom 21 maart VVD. Gewoon. Doen.