BUURT AANTREKKELIJK EN VEILIG

Om als stad aantrekkelijk te blijven voor onze huidige en toekomstige bewoners is het noodzakelijk de kwaliteit van onze wijken te bewaken. De fysieke kwaliteit en de sociale kwaliteit. Dit gaat echter niet vanzelf. De VVD zet zich daarom in voor :

-  Een aantrekkelijke en schone buurt
Een schone buurt, voldoende parkeerplaatsen en goed onderhouden groen is voor de VVD het uitgangspunt. Op dit moment lijkt het kwaliteitsniveau niet aan te sluiten bij de wensen van de bewoners en het beoogde beeld van de VVD. V
errommeling moet worden voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. 

-  De ruimte om mee te denken en te doen
Als de gemeente de straat gaat herinrichten worden bewoners actief betrokken. Meer parkeerplaatsen, of juist ander groen? Laat dat de bewoners zelf bepalen. Initiatieven om zelf groen te beheren of om een extra stukje tuin bij te kopen krijgen de ruimte.
In diverse wijken zijn burgers actief om zwerfvuil in te zamelen. Initiatieven vanuit de buurten worden gestimuleerd. Op meldingen van zwerfvuil, illegale stortingen of drugsafval wordt snel gehandeld.

-  Een daadkrachtige aanpak van overlast
De VVD kiest voor aanpak van overlast in de wijken. Samen met onderwijs, het sociaal wijkteam, de betrokken burgers zoals de buurtpreventieteams en politie worden problemen bij de bron aangepakt. Zwerfvuil, foutparkeren en overlastgevend rondhangen dragen niet bij aan een veilige stad en vragen om daadkrachtig optreden. De vervuiler en de vernieler betaalt!

-  Een speeltuin in de buurt
De komende jaren zijn er extra middelen beschikbaar voor speeltuinen en speelplekken in de buurt. Spelen is belangrijk voor kinderen. Bij het opknappen van speelplekken worden de kinderen en scholen uit de buurt actief betrokken. Schoolpleinen worden zo ingericht dat ze ook na schooltijd te gebruiken zijn. De VVD wil verkennen of ook voor andere sporten voorzieningen zoals een Cruyffcourt haalbaar zijn.

-  Voldoende plaats om te parkeren
Bij herinrichting van straten worden parkeerproblemen aangepakt. Waar het kan komen er meer parkeerplaatsen in samenspraak met de buurt. Parkeerplekken omvormen naar groen kan natuurlijk ook. Parkeernormen worden opgehoogd zodat bij nieuwe ontwikkelingen er voldoende parkeerplekken komen.

-  Openbare ruimte aantrekkelijk voor jong en oud
De openbare ruimte moet aantrekkelijk zijn voor jong en oud. Er is ruimte voor informele speelplekken, sporttoestellen en speelbossen. Voor ouderen zijn er voldoende bankjes beschikbaar die goed onderhouden worden. Voorzieningen die ontmoeting in de buurt stimuleren.