WERKEN LOONT

Werk zorgt niet enkel voor inkomen, het zorgt ook voor een sociaal netwerk, structuur en uitdaging. Helaas zijn er mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Waar mensen echter wel in staat zijn om te werken, moeten we ook zorgen dat werken loont;

-  Werk moet lonen
Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. En ook dan mag een actieve bijdrage aan de samenleving worden gevraagd (tegenprestatie). Werken moet meer opleveren dan een uitkering. Minimabeleid is gericht op het bevorderen van participatie. Naast het (primaire doel van) bevorderen van arbeidsparticipatie betekent het ook dat mensen volwaardig mee kunnen doen in de Oosterhoutse samenleving. De VVD hecht aan maatwerk bij het bepalen van de benodigde ondersteuning. De jeugd verdient hierbij onze specifieke aandacht. Misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden is onacceptabel en wordt krachtig bestreden. Bij mensen die wel kunnen werken, maar niet willen, wordt de uitkering gestopt.

-  WAVA-!GO in balans
In samenwerking met de vijf nabijgelegen gemeenten verzorgt WAVA-!GO de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en probeert zij de mensen aan regulier werk te helpen. Door de nieuwe wetgeving zal de directe doelgroep waarop men zich richt in omvang afnemen. De VVD is van mening dat de organisatie van de WAVA-!GO daarin moet meebewegen. Een slanke organisatie met een beperkte overhead.
Ook huisvesting is een punt van aandacht. Het huidige pand is te groot en daardoor in toenemende mate een blok aan het been. Kortom, ook een sociale euro kan maar een keer worden uitgegeven.

-  Voor wat hoort wat
Wie is aangewezen op een uitkering, doet daar iets voor terug. Iedereen is waardevol en doet daarom mee. Als er geen betaald werk in het verschiet ligt draag je waar mogelijk als vrijwilliger je steentje bij. Werkervaring of vrijwilligerswerk vergroten immers de kans op betaald werk.

-  Steun particulier initiatief
Niet alle voorzieningen hoeven door de overheid te worden gecreƫerd. De VVD vindt dat burgers die onverplicht verantwoordelijkheid nemen voor anderen, steun verdienen. Initiatieven als die van de Stichting Leergeld en Goederenbank de Baronie kunnen op de steun van de VVD rekenen.

-  Goed voorbeeld, doet goed volgen
Oosterhout kent veel maatschappelijk betrokken verenigingen, sociĆ«teiten, serviceclubs, ondernemersverenigingen, etc. De deelnemers aan deze netwerken kunnen ongetwijfeld iets betekenen voor mensen die het ontbreekt aan een netwerk, maar wel graag aan het werk willen. Zonder een uitgewerkte vorm te willen voorstellen is de VVD ervan overtuigd dat het verbinden van deze krachtige netwerken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een positief effect kan hebben.