DUURZAME INNOVATIE WORDT GESTIMULEERD

Duurzaamheid is voor de VVD belangrijk. Om de toekomstige generaties ook nog te kunnen laten genieten van het mooie Oosterhout en de kerkdorpen moeten we zuinig zijn op hetgeen we nu nog hebben. De VVD gelooft niet dat in het streven naar duurzaamheid het dwingende vingertje van de overheid het gewenste effect heeft. Juist stimulans en het aanjagen van duurzame innovatie biedt kansen;

-  Benut de kennis bij ontwikkelaars
Ontwikkelaars van bedrijven, scholen, zwembaden en woningen hebben de laatste kennis van alle mogelijke duurzame bouwvormen. Het als gemeente vooraf voorschrijven van specifieke randvoorwaarden kan belemmerend werken. Het is de kunst om per project de ontwikkelaars uit te dagen de laatste innovaties toe te passen, bijvoorbeeld binnen de aanbesteding. Ook kleinere particuliere initiatieven die gebruik maken van nieuwe duurzame ontwikkelingen moeten de ruimte krijgen.

-  Laat de boer boeren
De VVD heeft veel waardering voor ondernemers, ook die in de land- en tuinbouwsector. De VVD wil de juiste voorwaarden en ruimte scheppen waardoor de agrarische sector verder kan groeien en doorontwikkelen binnen acceptabele grenzen. De Nederlandse agrarische sector is erg innovatief en staat wereldwijd bekend om zijn duurzaamheid. Dat stimuleren we. Bij ontwikkelingen in het buitengebied wordt rekening gehouden met de schoonheid van de omgeving.

-  Meer mogelijk in het buitengebied
Niet alle agrarische ondernemers zijn in staat hun bedrijf voort te zetten. Op dergelijke momenten wordt er gezocht naar alternatieve exploitatiekansen. Denk hierbij aan de boerencampings,
bed-and-breakfast, of een zorgboerderij. Bestemmingsplannen geven daarvoor de ruimte.

-  Waar transformatie de kans krijgt
Oosterhout heeft vele typen bedrijvigheid. Herontwikkeling van bestaande terreinen en transformatie van leegstaande gebouwen biedt mogelijkheden om nieuwe creatieve ondernemers en start-ups aan te trekken. De gemeente blijft in gesprek met ondernemers en ondernemersverenigingen zodat optimaal tegemoet gekomen kan worden aan wensen van nieuwe innovatieve bedrijven. Op Everdenberg-Oost wordt ingezet op vernieuwende bedrijvigheid.