IEDEREEN DOET MEE

De VVD gelooft in eigen kracht van mensen. Voor wie het niet zelf kunnen is er hulp en ondersteuning. Zo kan iedereen mee doen. Door met ondersteuning dichtbij te zijn in de wijken en dorpen, kan iedereen mee doen.

-  Sterke verbindingen in wijken en dorpen
De activiteitencentra en dorpshuizen zijn bij de tijd gebracht. Het zijn plekken voor ontmoeting en ondersteuning. De sociale wijkteams krijgen een nog nadrukkelijkere rol in het bieden van ondersteuning. Minder vanuit het stadhuis, meer in de wijk.

-  Kinderarmoede wordt aangepakt
Het aantal maatregelen om kinderarmoede aan te pakken is de afgelopen jaren uitgebreid. Ieder kind moet kunnen sporten of muziek maken. Van wie de ouders het niet kunnen betalen, is er ondersteuning vanuit de gemeente en stichting Leergeld. De VVD vindt het nog breder bekendmaken van deze ondersteuning belangrijk om kinderarmoede aan te pakken.

-  Ondersteuning en zorg op maat
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stimuleert burgers volwaardig en zelfstandig mee te doen. Voorzieningen vragen een menselijke maat: kleinschalig en persoonlijk. Activiteiten in de wijk en passende voorzieningen horen daar bij.

-  Meer kleinschalig openbaar vervoer
De VVD vindt dat het ziekenhuis, binnenstad, wijkwinkelcentra en het station in Breda goed bereikbaar moeten zijn. Naast de snelbussen naar Breda is een fijnmazig kleinschalig busvervoer nodig, ook naar Vrachelen, Houthaven en de Warande. Goed toegankelijk openbaar vervoer zorgt er voor dat ouderen mobieler blijven.

-  Zelf keuzes maken
Oosterhouters zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. Een overheid die zich daar actief mee bemoeit en achter de voordeur kijkt, hoort daar niet bij. Welzijn kan preventief een belangrijke ondersteuning zijn, maar dat betekent niet dat er voor heel Oosterhout activiteiten ontwikkeld moeten worden.

-  Kleinschalige opvang van statushouders
De VVD vindt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor huisvesting van statushouders en asielzoekers. De VVD is tegenstander van grootschalige asielzoekerscentra, maar kiest waar nodig voor kleinschalige opvang onder de juiste voorwaarden. Het is  belangrijk dat er een zorgvuldig proces doorlopen wordt. Statushouders kunnen prima samen met enkele anderen een woning huren. Net als alle andere woningzoekenden krijgen zij geen voorrang meer op een huurwoning.

-  Nederlandse taal is de basis
Voor iedereen die in Oosterhout komt wonen, is kennis van Nederland en de taal nodig. Zo kun je actief deelnemen aan de maatschappij. De nieuwe inwoner is zelf verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal.