STERKE SCHOLEN GEVEN GOED ONDERWIJS

De jeugd heeft de toekomst. De VVD kiest voor een sterke impuls in de schoolgebouwen. Goed onderwijs begint bij goede schoolgebouwen. Voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, is er ondersteuning en zorg dichtbij.

-  Voor ieder kind wat te kiezen
Elke leerling is uniek. Door de variatie in aanpak bieden scholen elke leerling de kans op een succesvolle toekomst. De VVD is voorstander van een divers aanbod aan scholen en schooltypen zodat ouders wat te kiezen hebben. Een breed aanbod van voorscholen en kinderopvang zorgt voor kansen tot ontwikkeling van brede scholen en kindcentra. Dit betekent ook dat het behoud van de scholen in de kerkdorpen van belang is.

-  Een impuls in de scholen
De afgelopen periode is fors geïnvesteerd in schoolgebouwen. De VVD wil dit blijven doen. Geld voor huisvesting van scholen wordt hier aan besteed. Bij investeringen kiest de VVD voor duurzame en energieneutrale gebouwen die jaren mee kunnen. In de schoolgebouwen is wel ruimte voor een flexibele indeling zodat onderwijs op maat gegeven kan worden.

-  Het Frencken weer bij de tijd
Het gebouw van het Mgr. Frencken College krijgt een nieuwe toekomst. De investeringen in de school en sportvoorzieningen bieden kansen voor een bredere inzetbaarheid ervan voor heel Oosterhout. Daarnaast biedt het jaarlijks meer dan duizend leerlingen een mooie plek waar zij prachtige herinneringen kunnen creëren. Herinneringen die ze altijd zullen verbinden met Oosterhout. 

-  School als partner in het web
Ouders en verzorgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen vervullen een belangrijke rol bij het opgroeien van kinderen. De nieuwe invulling van het schoolmaatschappelijk werk vraagt onze aandacht. Betrokken leerplichtambtenaren en andere jeugdprofessionals zijn belangrijke partners voor het onderwijs. De koppeling tussen scholen en sociaal wijkteams wordt versterkt. Schooluitval en spijbelaars worden aangepakt, waarbij er sterk wordt gekeken naar de oorzaken van de uitval.

-  Jong geleerd
Door tijdige signalering door professionals kunnen de taal- en ontwikkelachterstand van jonge kinderen voorkomen worden. De gemeente stimuleert vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking met het basisonderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.

-  Een betere koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt
Oosterhout heeft op primair en middelbaar niveau een compleet onderwijsaanbod. De VVD wil de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken. Niet alleen in de opleidingen, maar ook in de stages en onderwijsvormen.
Daarnaast biedt onze sterke arbeidsmarkt nieuwe kansen om alsnog vervolgopleidingen naar Oosterhout te halen. Denk aan specifieke modules gericht op logistiek of 'food'. De regionale onderwijsinstellingen zullen moeten worden overtuigd van de kansen die dit ook voor hen kan bieden