DE ZORG KRIJGEN DIE NODIG IS

Waar mensen, jong en oud, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen hebben wij als samenleving de verantwoordelijkheid om de benodigde steun te bieden. Voor die steun kijkt de gemeente waar mogelijk naar de vrijwillige hulp vanuit de omgeving. Maar soms is professionele hulp noodzakelijk. En dan is het de taak van de gemeente om deze hulp slim en effectief vorm te geven. Dit vraagt een brede blik, een goede samenwerking, een sterke focus op preventie en een constante zoektocht naar het juiste maatwerk.

-  Beter voorkomen dan genezen
Om werkelijk aan de voorkant van een probleem te komen is het delen van signalen en het ontwikkelen van vroegtijdige inzet, hoe laagdrempelig ook, onmisbaar. Van het tegengaan tot schuldenproblematiek, de vereenzaming van kwetsbare ouderen, tot de ontwikkeling van aangrijpende jeugdproblematiek.
De VVD maakt zich dan ook sterk voor projecten en vormen van inzet die niet zijn gericht op het verlenen van zorg, maar op het voorkomen van de noodzaak tot het verlenen ervan.

-  Samen zie je altijd meer
Het klinkt logisch, het belang van preventie voor het gehele zorgveld. De praktijk toont echter dat werkelijke preventie vraagt om een sterkere samenwerking tussen een enorm palet aan mensen en partijen. Professionals die vanuit hun eigen discipline worden ingezet om vaak een deel van het probleem aan te pakken, evenals het natuurlijke netwerk om de persoon heen. Letterlijk van de sportcoach tot de huisarts. Het slim bijeenbrengen van dit netwerk vraagt nog heel wat inzet. Van de ontschotting tussen de verschillende domeinen, tot de samenwerking van partijen die soms tegenstrijdige belangen lijken te hebben. Voor ons geldt echter maar een belang: effectieve zorg voor de Oosterhoutse burger. In de zoektocht naar passende zorg blijven we de beschikbaarheid van cliëntondersteuning onderstrepen.

-  Jeugdzorg, de basis van onze zorg
"It's easier to build strong children than to repair broken men"  (F. Douglas). Het natuurlijke gevoel dat de zorg voor onze kinderen een pijler vormt in onze verantwoordelijkheid vraagt bijna geen uitleg. Helaas zien we nog teveel kinderen die door aangrijpende situaties in hun jeugd langdurige zorg nodig hebben. Naast de reeds bestaande jeugdzorg en de inzet die wordt gepleegd om kwetsbare jongeren zo vroeg mogelijk in beeld te hebben en de begeleiding te bieden die ze nodig hebben, vraagt de VVD specifieke aandacht voor de zorg die voortvloeit uit de gezinssituatie. Denk hierbij aan drank- en drugsgebruik bij ouders, vechtscheidingen en de steeds weer te betreuren gevallen van kindermishandeling/ -misbruik. Zorg dat de omgeving bij eerste signalen aan de bel weet te trekken.
Ook is het belangrijk om te beseffen dat jeugdzorg niet stopt als iemand 18 jaar is. De gemeente dient de overgang van jeugdzorg naar de zorg voor volwassenen een geleidelijke overgang te geven. Denk hierbij aan extra ondersteuning bij de pijlers voor een zelfstandig leven; wonen, werken en leven.

-  Durf te innoveren
Om te zorgen dat goede zorg voor onze inwoners ook in de toekomst betaalbaar blijft zal er iets moeten veranderen. Er zullen slimme zorgvormen moeten worden ontwikkeld waarbij het rendement beter is dan in de klassieke toepassing. De gemeente zit sinds enkele jaren op een van de bestuurdersstoelen en heeft de kans om de benodigde innovatie te ontwikkelen. Hiervoor is wel wat durf nodig. Oud en vertrouwd is niet altijd beter dan nieuw en onzeker. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van een zorgaanbod van individueel naar vrij toegankelijk. Als je weet dat het gemiddelde aantal individuele beschikkingen dat je afgeeft voor een vorm van zorg die je voor dat geld makkelijk structureel en voor een grote groep beschikbaar kunt maken, dan verdient dat zeker de aandacht. Met dezelfde of misschien zelf minder middelen haal je meer rendement uit het aanbod.

-  Behoud het ziekenhuis
We zien dat ziekenhuisorganisaties, zoals ook Amphia, centraliseren. Het volledig verdwijnen van alle ziekenhuisfuncties uit Oosterhout is voor de VVD erg onwenselijk. De gemeente zal zich in moeten zetten om Amphia te overtuigen hier te blijven. Dat dit in een andere vorm zal zijn dan een totaal operationeel ziekenhuis is begrijpelijk, maar er zijn tal van alternatieve vormen te bedenken.

-  Zelf kiezen waar je oud wordt
Met de nodige ondersteuning en zorg kunnen ouderen zo lang en goed mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Zorginitiatieven zoals mantelzorg en de wijkzuster worden gestimuleerd en versterkt door financiële regelingen zoals de blijverslening. De VVD is voorstander van kleinschalige woonvormen in de kerkdorpen en Dommelbergen. “Dé oudere” bestaat niet, dit vraagt dus om een brede en flexibele blik op alle mogelijke woonvormen voor ouderen.

-  Maak gebruik van vrijwilligers
Naast de noodzakelijke professionele zorg is het belangrijk om aandacht te hebben voor de ondersteuning die vrijwilligers kunnen leveren. Soms vanuit de directe omgeving, maar ook vanuit georganiseerde verbanden zoals Oosterhout voor Elkaar.

-  Duidelijk inzicht in het zorgaanbod
De zorg, zowel voor jeugd als voor ouderen, is soms complex. Een heel veld aan partijen en instanties die je mogelijk kunnen helpen. Maar bij wie moet ik nou zijn? Naast de hulp van de cliëntondersteuners is het van belang dat wij mensen helpen om inzicht te krijgen in alle beschikbare zorg. Dit vraagt om duidelijke en passende communicatie (doelgroep-gericht).