VVD optimistisch over ontwikkelingen Oosterhout

© Kaj van Moerenhout

Logo VVD.jpgEven terug naar 2014. Na de verkiezingen is het college samen met de raad en de stad aan de slag gegaan met een ambitieus programma. Een stad in de steigers, voorzieningen werden gemoderniseerd en de drie transities zijn ingevoerd. En dat terwijl de winkel open bleef: burgers kregen snel hun vergunning, onnodige regels werden afgeschaft en de gemeente betaalt haar rekeningen netjes op tijd. Terugkijkend op die periode, en ook het jaar 2016, laat zien dat er veel werk is verzet.

Een terugblik op 2016

De VVD is tevreden over de resultaten uit 2016. Een jaar waarin de transities meer vorm kregen, er flink geïnvesteerd is in de woonbuurten en wegen, beslissingen zijn genomen rondom de cultuurnota, Agenda Economie, Frencken, N629 en Bromtol. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet voor de binnenstad. In de Contreie wordt volop gebouwd en ook voor de Zwaaikom zijn overeenkomsten getekend.

Vooruitblik op 2018

De VVD kijkt met optimisme vooruit naar 2018. Optimisme is op zijn plaats: de economie trekt aan, de woningmarkt herstelt zich en de voorzieningen zijn bij de tijd gebracht. Kortom, de basis voor groei en vooruitgang is gelegd. De VVD wil de komende jaren ruimte geven aan de stad. De stad is aan zet, de gemeente faciliteert en stimuleert.

Werk maken van vacatures

We zien in het bedrijfsleven toenemende vragen om geschikt personeel. Op dit moment zit er nog een mismatch tussen de mensen die willen werken en de vraag van de werkgevers. De VVD vraagt hierop actie van het college. Zoek mensen actief op, help ze met de juiste training en begeleiding en breng ze in contact met Oosterhoutse ondernemers.

Aanpak van de binnenstad

Voor 2018 staan concrete projecten in de binnenstad op de rol zoals de aanpak van de Heuvel. De VVD is zeer te spreken over de aanpak: een visie in 2017, uitvoering in 2018. Een Heuvel met minder auto en meer plein, is een unieke kans voor Oosterhout. Kunst, cultuur, horeca en evenementen gaan goed samen. Zoek daarbij ook vooral de link met het stadspark. Voor de aanpak van leegstand heeft de VVD het college gevraagd om mogelijkheden snel in beeld te brengen.

Oplossingen voor verkeer

In 2018 wordt er extra geld vrij gemaakt voor het mobiliteitsplan. Een plan waar de VVD graag meer snelheid in ziet. De economie trekt aan, de files nemen toe en de A27 en N629 gaan op de schop: kortom aan de slag met een concreet plan!

Het sociaal domein: een brede blik

In 2018 wordt een volgende stap gezet in de transformatie van het sociaal domein. We werken nu twee jaar met de nieuwe taken en via pilots zoeken we naar andere manieren van werken, preventie en een doelgerichte benadering. De VVD ziet investeringen in het sociaal domein breder: ook cultuur en sport zijn manieren om jeugd te betrekken in de stad.

Visie op de stad

Dit jaar wordt de stadsvisie, met daarin het DNA van Oosterhout, afgerond. Een belangrijk project om zo koers te bepalen voor Oosterhout. De VVD kiest voor groei en kijkt uit naar de discussie over de nieuwe visie. Met de vertaling van de stadsvisie in de Omgevingsvisie wordt daarmee de strategische koers voor de komende jaren gelegd.

Extra geld voor wegen en buurten

Voor 2018 wordt voorgesteld om een half miljoen extra vrij te maken voor investeringen in wegen. De VVD is blij met deze extra investering. Dit naast het half miljoen dat vorig jaar al vrij is gemaakt voor onderhoud in de buurten. Dit zodat de openbare ruimte en wegen bij de tijd zijn en er verbeteringen in de buurt aangebracht kunnen worden. De VVD heeft speciaal aandacht gevraagd voor een visie en snelle acties op Zuiderhout. De winkeliers zetten er samen de schouders onder, doen zelf veel aan onderhoud en vragen om een extra steuntje in de rug van de gemeente. Geef dit dan ook.

Een betaalbare stad

Er is fors geïnvesteerd in de stad zonder daarbij de lasten fors te verhogen. Richting de begroting zullen nog financiële keuzes gemaakt moeten worden. De VVD is blij dat het college voorstelt om de OZB niet te verhogen. Bekijk andere mogelijkheden en ombuigingen in plaats van de lasten van de burger te verhogen.

Optimisme

De VVD is optimistisch over de ontwikkelingen in Oosterhout. In 2016 zijn veel resultaten behaald. Ook dit jaar en in 2018 blijven we ons inzetten voor een aantrekkelijk Oosterhout. Een stad vol mogelijkheden!