Nieuws

 • De RWB, wat moeten we er mee?

  29 februari − Eind februari hebben we in de gemeenteraad gesproken over Strategische Agenda van de Regio West-Brabant (RWB), een samenwerking van 16 gemeenten in West-Brabant. Lees verder

 • Masterplan Dorst: van visie naar uitvoering!

  02 februari − Vorig jaar hebben we tijdens de bespreking van het masterplan in de gemeenteraad afgesproken dat het nodig was om de barrièrewerking van de provinciale N282 en de toekomst van school De Marcoen verder te onderzoeken. Op een levendige en drukbezochte debatbijeenkomst hebben we de onderzoeksresultaten besproken. Lees verder

 • Aan de slag met de Hoogstraat!

  01 februari − Al jaren wordt er gesproken over de herinrichting van de Hoogstraat. Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad een visie vastgesteld, hierna is gewerkt aan een definitief ontwerp. Nu het ontwerp gereed is, heeft het college in januari aan de gemeenteraad gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering. De VVD is voorstander van herinrichting van de Hoogstraat. Er wordt al lang over gesprokken, het project draagt bij aan de verkeersveiligheid en sluit aan bij wensen van bewoners. Kortom: het is goed om nu over tot gaan tot uitvoering! Lees verder

 • Verslag werkbezoek: Bij de politie is het (gelukkig) ook weleens rustig…

  15 januari − Een broeierige zomeravond. Een verhit debat. Een motie van wantrouwen komt op tafel. De wethouder wordt naar huis gestuurd. Kortom: een heftige avond in de politiek. Je hoort aanwezigen fluisteren “Het was ook politieke zelfmoord” anderen mompelen iets als “Het was een dolkstoot in zijn rug”... Lees verder

 • 19 november: het grote Kletscafé Tweede Kamerdebat

  14 november − Op zondag 19 november debatteren kandidaat Tweede Kamerleden tussen 13.00 en 15.00 uur in de foyer van Theater de Bussel. Zij gaan het hebben over belangrijke thema’s, zoals het woningtekort, de energietransitie en het minimumloon. De kandidaten die deelnemen zijn Antje Beers namens het CDA en Hans Teunissen namens D66. Van GroenLinks-PvdA neemt Lyle Muns deel en namens de VVD schuift Thierry Aartsen aan. Willem van Hooijdonk presenteert het debat, daarbij geholpen door René van Bijnen en Marleen Helsloot. Lees verder

 • VVD-voorstel om 3,5 miljoen voor starterslening vrij te maken, aangenomen

  © BN De Stem

  08 november − Met behulp van de starterslening hebben 220 starters op de woningmarkt hun woning kunnen financieren. De uitdagingen voor deze groep om een woning te vinden en te financieren zijn er niet minder op geworden en dat zal volgens de VVD-fractie voorlopig ook niet veranderen. Lees verder

 • VVD scherpt reactie Oosterhout op de ontwikkelstrategie van de regio Breda-Tilburg aan

  01 november − In de gemeenteraad hebben we recent gedebatteerd over de "Ontwikkelstrategie Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT)" Deze strategie is opgesteld door de steden Breda en Tilburg, samen met de omringende gemeenten. Hierin is opgenomen hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling van de regio zien. Met deze strategie in de hand worden de komende jaren belangrijke gesprekken gevoerd met de Provincie en het Rijk. Lees verder

 • VVD voor aanpassing regels gehandicaptenparkeerplaatsen

  31 oktober − Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken neemt in Oosterhout de laatste jaren toe. Dit leidt tot weerstand van ondernemers in de binnenstad en bewoners in de wijken omdat dit ten koste gaat van openbare parkeerplaatsen. Lees verder

 • Ontwikkeling van Oosterhout-Oost weer een stapje dichterbij

  29 oktober − We blijven bouwen aan de toekomst. De vraag naar woningen, zeker de vraag naar betaalbare woningen voor jonge gezinnen, is heel groot. Deze week heeft de VVD fractie in de raadsvergadering van oktober, voor propositie Oosterhout Oost gestemd. Een prachtig plan met 3000 woningen waar ongeveer 6500 mensen kunnen gaan wonen. Lees verder

 • VVD steunt verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Dorst

  27 oktober − In de afgelopen raadsvergadering is het raadsvoorstel 'verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Dorst' nagenoeg unaniem aangenomen, dit in tegenstelling tot project Oranjepolder. Verschil is dat Oranjepolder 3 x zo groot is op een plek die meer bewoners uit Oosterhout aangaat. Toch blijven wij als VVD ook voorstander van dit project, omdat wij anders de doelstellingen vanuit de RES (regionale energiestrategie) niet gaan halen en dat daarmee de economie nog verder op slot dreigt te gaan. Lees verder

 • VVD stelt vragen over starterslening

  © SVn

  25 oktober − De VVD-fractie heeft onderstaande vragen aan het college van B&W gesteld in verband met het stopzetten van de startersleningen. De antwoorden geven aan dat er ruimte moet zijn om de leningen weer te gaan verstrekken. De VVD houdt uiteraard een vinger aan de pols. Lees verder

 • Drie vliegen in één klap: zorgboulevard, woningen en een OV-Hub!

  11 juli − Met een ‘ja’ tegen de uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Amphia-terrein heeft de gemeenteraad op 4 juli een belangrijke stap gezet in een plan voor een vernieuwd Amphia, gelegen op een heuse zorgboulevard, bijna 400 nieuwe woningen en de bouw van een busstation (oftewel OV-Hub). Het is positief en veelzeggend dat het Rijk al heeft gezegd maar liefst 6 miljoen bij te dragen aan deze ontwikkeling. Lees verder

 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Dorst

  07 juli − Wat betreft dit onderwerp was iedereen positief gestemd. Enige discussiepunt was nog de financiële participatie. DE RES (regionale energie strategie) geeft als advies dat (financiële) participatie bij voorkeur uit 50% deelname bestaat. In de praktijk is dat echter vaak niet haalbaar. Er is dan voor de investeerder geen haalbare businesscase. Het is heel anders wanneer een buurt een eigen coöperatie opricht en zelf investeert in een windmolen of zonnepark. De gedragenheid is dan uiteraard wel veel groter. Maar je bent dan wel voor 100% aan het ondernemen. Niemand weet hoe de markt er over 5 of 10 jaar uitziet. Hoe dan ook dit voorstel is aangenomen en de wethouder gaat nog onderzoeken in hoeverre de participatie nog kan worden uitgebreid. Lees verder

 • Nieuw beleidskader groenstructuurvisie, aanpassing compensatiebeleid bomen en afschaffen velvergunning.

  05 juli − Er was op voorhand veel weerstand van de oppositie omdat zij bang zijn dat de gemeente nu maar haar gang kan gaan met het rooien van bomen. Onderstaand een gedeelte van onze bijdrage. Angst is ons inziens niet terecht omdat er een goed beleidskader staat en er gerapporteerd moet worden aan de raad wanneer er bomen verdwijnen. Daarnaast is er ook een goed compensatiebeleid (2 voor 1). Lees verder

 • Raadsvoorstel herstelbesluit Zonnepark A59, afgeven Verklaring van Geen Bedenkingen.

  12 juni − Toen we ooit 4 jaar geleden begonnen met discussiëren over het energiepark in de Oranjepolder was er weinig tot geen weerstand over het zonnepark, wel over de windmolens. Dat is wel enigszins gedraaid en naar ons inziens komt dat omdat de tegenstanders van het energiepark denken/hopen dat via verbieden van het zonnepark de kans op de komst van de windmolens kleiner wordt. Lees verder

 • Een nieuw ‘buurthuis’ voor Oosterhout

  10 juni − “Gemeentehuis? Het lijkt wel een nieuw buurthuis” Dit is niet de mening van de VVD, maar een reactie van een Oosterhouter toen deze de plannen voor het nieuwe gemeentehuis onder ogen kreeg. Deze stadsgenoot had een meer prestigieus ontwerp voor ogen. Op 31 mei heeft de gemeenteraad de plannen besproken, de VVD is een stuk positiever! Lees verder

 • VVD blij met mogelijkheid om in Oosterhout je prik te halen

  07 juni − Mathijs Raaijmakers, fractievoorzitter van de VVD Oosterhout, heeft vragen gesteld over het ontbreken van een locatie in Oosterhout voor vrijwillige groepsvaccinaties. De GGD had geen locatie in Oosterhout waardoor kinderen noodgedwongen naar andere plaatsen in de omgeving moesten. Inmiddels is duidelijk geworden dat er een oplossing gevonden is in de Bussel. De VVD is blij dat er geprikt gaat worden op zo’n centrale plek in Oosterhout. Ook voor tieners alleen en ouders op de fiets is De Bussel snel te bereiken! Het is drempelverlagend, kansengelijkheid verhogend en het scheelt Oosterhouters ook gewoon veel tijd!, aldus Mathijs Raaijmakers” Lees verder

 • Prachtige woningbouwplannen Oosterhout Oost

  01 juni − “Er moeten vooral grondgebonden woningen komen voor gezinnen. Die zijn broodnodig, aldus Sander Mulders(VVD): Oosterhout-Oost wordt bepalend voor onze toekomst: willen wij een familiestad blijven, dan moeten we bouwen.” Schreef BN De Stem over de bijdrage van VVD raadslid Sander Mulders in de debatbijeenkomst die ging over propositie Oosterhout Oost. Lees verder

 • Juridisch met de rug tegen de muur!

  05 april − “Er is al veel water door het Wilhelminakanaal naar de Amer gestroomd sinds de eerste plannen voor extra windmolens in Oosterhout. Het raadsvoorstel van afgelopen dinsdag 4 april (red. Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59) is de uitkomst van een lang traject. En er is door de gemeenteraad vaak en in verschillende vormen over gesproken. Bij de voorlopige verklaring van geen bedenkingen is er uitvoerig gekeken naar en gesproken over de consequenties en was het in ieder geval voor de VVD helder dat na deze voorlopige verklaring er niet zomaar een weg terug was. De raad is dan ook niet over een nacht ijs gegaan.” Lees verder

 • VVD blijft de grootste partij in Oosterhout

  17 maart − Dank aan iedereen dit op de VVD heeft gestemd in Oosterhout. We blijven de grootste partij in onze prachtige stad en we gaan door met de stad beter te maken en doen wat nodig is! Lees verder