Nieuws

 • Bedrijven Investeringszone Binnenstad (BIZ) Oosterhout '21-'25

  28 oktober − Op 27 oktober is in de raadsvergadering de verordering bedrijveninvesteringszone binnenstad oosterhout 2021-2025 vastgesteld. Waar gaat het dan precies over? Eén van de grote opgaven richting realisatie van de Toekomstvisie 2030 is het realiseren van een Bruisende Binnenstad. De oorzaken van de teruglopende bezoekersaantallen en de teruglopende consumentenbestedingen zijn inmiddels afdoende bekend. Lees verder

 • Oosterhout beter bereikbaar vanaf de A27

  © oosterbouwt

  29 september − De provinciale weg tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg is al vele jaren een knelpunt. Reden waarom de provincie en de gemeenten Dongen en Oosterhout samen werken aan een betere doorstroming op deze provinciale weg (ook wel bekend als de N629). Op 19 september 2020 is de eerste fase in gebruik genomen. Groot voordeel hiervan is dat Oosterhout beter bereikbaar is vanaf de A27 en de verbinding met Dongen en Tilburg sneller wordt. Lees verder

 • Samen aan de mobiliteitstafel

  27 september − Verkeer is altijd lastig. Want wil je de files op de ene plek oplossen, dan kan dat ergens anders tot drukkere wegen leiden. De ene wijk wil die oplossing, de andere wijk juist weer niet. Eén ding is zeker: als we niks doen verbetert het voor niemand. Vorig jaar heeft de gemeenteraad de mobiliteitsvisie vastgesteld. De visie waarin keuzes gemaakt zijn over de bereikbaarheid van Oosterhout in de toekomst. Een groot knelpunt is de doorstroming aan de zuidwestzijde van de stad (Breda-Teteringen-Oosterhout). Daarom heeft de raad besloten om alle belangengroepen, de gemeente Breda en de provincie uit te nodigen en te vragen te werken aan een oplossing. Alles kan en mag besproken worden. Lees verder

 • Wijkgericht werken, aan de slag en DOEN!

  24 september − In oktober 2019 heeft in Oosterhout het symposium van de Denktank Buurtgestuurd werken plaatsgevonden, een symposium dat was bedoeld als start van een discussie over een nieuwe wijze van samenwerken tussen gemeente en wijk(en). De reacties waren alom positief. De gemeente Oosterhout heeft dit mede gezien als opmaat om het “wijkgericht werken” op te pakken. Voor de gemeente sloot het wijkgericht werken ook aan bij de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling voor het ambtelijk apparaat. Lees verder

 • Afscheid Stephan Vink en toetreding Kenny Moerkens tot het bestuur

  14 augustus − Onlangs heeft Stephan Vink aangegeven per 1 augustus te stoppen als bestuurslid van de Oosterhoutse VVD. Dit vanwege het aanvaarden van een nieuwe baan, waarbij verlangd werd dat hij deze nevenfunctie zou neerleggen. Wij respecteren de keuze en willen Stephan bedanken voor zijn inzet voor ons lokale netwerk. Tijdens onze jaarlijkse ALV in mei jl. hebben we aangegeven dat Kenny Moerkens als aspirant-bestuurslid de komende periode meeloopt met het bestuur. Op deze manier kon hij nader kennismaken met het bestuur en alles wat bij een lidmaatschap van het bestuur komt kijken. Met het vertrek van Stephan is na goedkeuring van de leden Kenny volwaardig toegetreden tot het bestuur. Hij heeft aangegeven de portefeuille van Stephan (opleidingen en talent management) over te willen nemen. Lees verder

 • Dees Melsen voorgedragen als kandidaat-lid Tweede Kamer

  30 juli − Het bestuur van de VVD Oosterhout heeft besloten om fractievoorzitter Dees Melsen (31) voor te dragen als kandidaat Kamerlid. Voorzitter Harm Mertens “Dees heeft de afgelopen jaren een duidelijk liberaal geluid in de Oosterhoutse gemeenteraad laten horen. Dit zien wij graag terug in de nieuwe Tweede Kamerfractie van de VVD. ” Dees Melsen reageert enthousiast: “Ik ga de uitdaging graag aan!” Lees verder

 • VVD blij met plan voor jongerenwoningen

  05 juli − De VVD vindt het belangrijk dat er meer woningen voor jongeren en starters gebouwd worden. Op de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan het Slotjesveld zijn 46 woningen gepland. Het realiseren van woningen voor jongeren past volledig bij de toekomstvisie Oosterhout 2030. VVD-raadslid Sander Mulders: “Wij zien deze woningen dan ook als een mooi begin voor deze doelgroep en als een goede ontwikkeling voor Oosterhout.” Lees verder

 • Het groene hart van Oosterhout

  04 juli − Wie over het groene hart praat denkt misschien als eerste aan de Randstad. Denk je dan als eerste aan de drukke steden er om heen, of juist aan de rust en ruimte in het gebied zelf? Dat was waar de VVD aan moest denken bij het lezen van de visie Slotjesveld. Als je wat meer uitzoomt zie je hoe uniek het gebied van het Slotjesveld en Slotparken is. Bureau Mecanoo heeft dat goed uitgelicht. We mogen best wel trots zijn op de unieke plek waar we wonen, werken en verblijven. Lees verder

 • Toekomst Arkendonk

  03 juli − Arkendonk vormt het hart van Dommelbergen. Voor vele Oosterhouters de plek om boodschappen te doen, te sporten om elkaar te ontmoeten. Winkeliers, buurtbewoners en verenigingen zijn betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Want hoe maken we Arkendonk nog aantrekkelijker? De raad heeft in juni de toekomstvisie voor Arkendonk vastgesteld. De VVD is blij om te zien dat er gezocht wordt naar nieuwe functies. We zien kansen in het combineren van het activiteitencentrum met ruimtes voor ZZP’ers om te werken. Maar ook combinatie van de aanwezige sportschool met sporthal Arkendonk en kleinschalige horeca. De sporthal kan opgeknapt en verduurzaamd worden. Lees verder

 • ‘Veldexcursie’ Energiepark A59….

  30 juni − …zo werd het live voorlichtingsmoment van de gemeente Oosterhout (na een eerdere digitale “bijeenkomst”) genoemd voor het op stapel staande energiepark in de Oranjepolder. Dé gelegenheid voor inwoners van Dommelbergen/Oosterhout om met de wethouder en ambtenaren duurzaamheid in gesprek te gaan over het hoe en waarom van dit energiepark, over de pro’s en contra’s. Ook de Belangengroep Oranjepolder was met een stand aanwezig, reden om daar ook even aan te wippen. Lees verder

 • Bakkie Doen met de fractie: Corona Impact Analyse Oosterhout

  19 juni − CIAO ... Ofwel: Corona Impact Analyse Oosterhout. Afgelopen donderdagavond vulde de bovenzaal van De Schout zich voor een bakkie met de fractie. Eindelijk weer eens een echte ontmoeting. Beperkt in getal, dat wel. En met een gezondheidsverklaring van elk van de bezoekers. Er kon geen misverstand bestaan over het onderwerp van de avond. Dat onderwerp werd ingeleid vanuit het perspectief van de fractie. Halverwege de termijn, druk met allerlei zaken om Oosterhout nog beter, mooier en sterker te maken en dan ineens als in inslag van een meteoriet: de coronacrisis. Een crisis die iedereen raakt maar in een heel uiteenlopende mate. Lees verder

 • Eindelijk weer een Bakkie Doen: wat zijn de gevolgen van corona voor Oosterhout?

  11 juni − Het coronavirus heeft grote gevolgen. Voor de zorg, economie en samenleving als geheel. De afgelopen maanden is hard gewerkt om te zorgen dat we het virus onder controle krijgen. Ook in Oosterhout zijn er vele initiatieven om dit samen te doen. Gelukkig hebben de maatregelen effect gehad. Maar we zijn er nog niet. Het coronavirus heeft een grote impact op ons dagelijks leven nu, maar ook voor de toekomst. Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Wat betekent het voor de zorg? Hoe kunnen bedrijven deze crisis overleven? Wat verandert er aan onze mobiliteit? Wat betekent het voor Oosterhout? Lees verder

 • Parkeren is geen melkkoe

  02 juni − Een bruisende binnenstad ontstaat door een mix van activiteiten: winkelen, horeca, cultuur en bovenal beleving. Helaas is dat de afgelopen twee maanden helemaal anders. Ondernemers zijn druk bezig te overleven en bedenken creatieve manieren om de winkel draaiende te houden. Gelukkig geven veel Oosterhouters gehoor aan de oproep om lokaal te kopen. Hopelijk blijft dat ook zo als deze coronacrisis voorbij is. Lees verder

 • Flexibiliteit voor duurzame energie

  31 mei − Hoe wekken we in 2030 onze energie duurzaam op? Het is een forse opgave die veel betekent voor inwoners en ondernemers. Kiezen we voor zonneweides, windmolens? Is er ruimte voor innovatie en wat doen we aan energiebesparing? Belangrijke vragen waar de raad op 19 mei 2020 uitgebreid over gesproken heeft. De VVD heeft gepleit voor een realistische aanpak: flexibiliteit is het uitgangspunt. Lees verder

 • ALV in #Blijfthuis-stijl en “Je eigen Bakkie met de Fractie”

  vvdoosterhout

  15 mei − #Blijfthuis, het veelgehoorde advies dat onze minister-president de afgelopen weken tijdens zijn persconferenties op het hart van de mensen heeft gedrukt; blijf zoveel mogelijk thuis! Maar met alle mensen thuis zijn er toch wat praktische uitdagingen te overwinnen. Zo ook voor het VVD Netwerk Oosterhout dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in een periode van de beperkingen en #Blijfthuis toch wilde organiseren. En zo geschiedde, op 13 mei jl. werd vanaf 20.00 uur de digitale snelweg opgezocht en was al snel een grote groep actieve leden van het netwerk “bijeen” op het scherm. Naast de vaste agendapunten van een ALV, waarbij ook decharge aan het bestuur kon worden verleend met instemmend knikken via de webcam, werd ook stilgestaan bij de politieke mijlpalen van de lokale VVD-fractie en de invloed van COVID-19 op onze mooie gemeente toegelicht. Na zo’n 45 minuten van intensief dataverbruik sloot voorzitter Harm Mertens de eerste “digiALV” in #Blijfthuis-stijl af. Lees verder

 • Digitale Bakkie Doen met special guest Remco Dijkstra, 13 mei 20.30 uur

  04 mei − In verband met de Coronacrisis is het niet meer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen in De Schout. Omdat we het te belangrijk vinden om met onze leden en Oosterhout in contact te blijven gaan we dit initiatief digital voortzetten. Tijdens onze eerste digitale Bakkie Doen met de Fractie zullen we in gesprek gaan met Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. Deze openbare bijeenkomst biedt Oosterhout gelegenheid om met hem en de Oosterhoutse VVD-fractie van gedachten te wisselen over onder andere mobiliteit (Hooipolder), de regionale energiestrategie en West-Brabant als motor voor de Nederlandse economie. En natuurlijk ook wat de impact van de COVID19-crisis is op deze onderwerpen. De Zoom Meeting is op 13 mei a.s. en start om 20.30 uur. Lees verder

 • VVD-fracie van harte akkoord met speelvoorziening in het Slotpark

  03 mei − Aan de gemeenteraad werd verzocht om in te stemmen met het aanleggen van een speelvoorziening in het Slotpark waarvan de kosten ad 150.000 euro worden gereserveerd uit het Toeristisch Fonds. Zowel in ons verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode als in het coalitie-akkoord hebben we vanuit de VVD veel aandacht gevraagd voor het levendiger maken van het Slotpark. Een speeltoestel om gezinnen naar het park te trekken, met als mogelijk vervolg een wandeling naar de binnenstad voor een drankje of een ijsje, stond daarbij hoog op de lijst. Lees verder

 • Speelgoedmuseum is een instelling die prima past als voorziening in Oosterhout

  01 mei − Op de agenda van de raadsvergadering van 21 april werd een besluit genomen over de evaluatie van het Speelgoedmuseum. De VVD-fractie heeft ingestemd met het voorstel dat op tafel lag. Aan de gemeenteraad werd verzocht: · Kennis te nemen van het beleidsplan 2020-2030 van het Speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten. · In te stemmen met de conclusie uit de evaluatie van dit museum. · De in het Oosterhoutse museumbeleid opgenomen criteria te actualiseren door deze aan te laten sluiten op het rapport “Meer dan waard: De maatschappelijke betekenis van musea”. Lees verder

 • Visie en uitgangpunten nieuw stadhuis

  29 april − In maart 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een nieuw stadhuis te gaan bouwen. Dat besluit was gebaseerd op een zeer grondig, uitputtend en weloverwogen proces, waarin is gekeken wat de beste oplossing zou zijn voor de (onmiskenbare) problemen met - en in - het huidige stadhuis. Uiteindelijk is vervangende nieuwbouw het meest wenselijke gebleken, zowel vanuit de optiek van financiën, het toekomstig werkproces, Arbo-eisen als duurzaamheid. In de raadsvergadering van 21 april jl. is gesproken over de visie op en uitgangspunten voor zo’n toekomstig stadhuis. Die visie/uitgangspunten zijn na breed overleg met – en inbreng van - onder meer de raadsfracties tot stand gekomen. Lees verder

 • Vragen over aanpak en gevolgen van coronacrisis voor Oosterhout

  26 april − In de raadsvergadering van maart kwam de coronacrisis en wat de impact is voor Oosterhout weinig aan bod. Natuurlijk moesten de zaken die al op de rol staan doorgaan maar het gaf toch een wat ongemakkelijk gevoel dat buiten “de boel in brand staat” en de raad rustig doorgaat met vergaderen. Inmiddels is duidelijk wat de coronacrisis voor invloed heeft. De wereld is sinds maart echt veranderd. Het college is dagelijks druk bezig om maatregelen uit te voeren om de crisis aan te kunnen pakken. Maatregelen voor de korte, maar ook lange termijn. Vele ondernemers hebben al gebruik gemaakt van de regelingen. Lees verder