Oosterhout toe aan een eigentijdse vorm van infotainment

De ORTS bestaat 35 jaar. Onlangs heeft zij een brief gestuurd naar het college om te laten weten dat zij 20.000 euro nodig heeft om 1 september te halen. De ORTS verwacht 2017 af te sluiten met een tekort van 40.000 euro en verzoekt de gemeente daarvoor op te draaien. Aanvullend daarop vraagt de ORTS voor 2018 t/m 2021 een bedrag van 220.000 euro. In het beleidsplan lezen we wat de ORTS daarvoor wil leveren. Een vraag dus om bij Oosterhouters nu en voor de komende jaren een kwart miljoen euro aan kijk- en luistergeld te innen. Bovenop de jaarlijkse rijksbijdrage aan de ORTS van 31.000 welteverstaan.

Het college stelt nu voor om de helft van de gevraagde 70.000 euro voor 2018 beschikbaar te stellen. Een deel daarvan, 10.000 euro is intussen al overgemaakt aan de ORTS. Als de raad dat niet goed vindt, dan vordert het college dit terug. In de loop van 2018 verwacht het college met een voorstel te komen waarin het lange termijnperspectief voor de ORTS vanuit het oogpunt van de gemeente wordt geschetst.

Bij de behandeling van de begroting 2017 in november 2016 voorzag de VVD dat deze situatie zich voor zou kunnen doen. Zij heeft het college met een motie willen oproepen om hierop te anticiperen door op korte termijn in beeld te brengen hoe een eigentijdse lokale omroep op de schaal van Oosterhout de betrokkenheid van bewoners bij hun gemeente kan stimuleren. En tevens te bekijken welke rol Theek 5 kan en wil vervullen om het succes van een lokale omroep in Oosterhout te steunen en aan te jagen. Lokale omroep en bibliotheek bewegen zich immers op hetzelfde terrein: informatie en educatie. De motie werd ontraden; het college achtte zichzelf beter op de hoogte van de situatie dan de raad en wist te melden dat naar zijn verwachting de problemen bij de ORTS binnenkort tot het verleden zouden behoren.

Nu ligt er een voorstel waarin nog geen begin van het antwoord op de vraag van de VVD wordt gegeven. Dat antwoord valt niet eerder te verwachten dan in de loop van 2018, na de verkiezingen dus, lezen we in het voorstel. Geen verwijzing naar de ambitie van het college verbindend te willen besturen. Geen woord over de rol die een lokale omroep kan vervullen bij de vraag uit ‘de staat van Oosterhout’ over hoe bedrijven, instellingen en overheid kunnen samenwerken aan wijk en stad. Geen verwijzing naar het gemeentelijk moeras waar stadshistoricus Gorissen on het DNA van Oosterhout over rept. Geen opmerking over de relatie die eenvoudig kan worden gelegd tussen de lokale omroep en de bibliotheek. Beide richten zich immers op educatie en informatie.

De VVD heeft menigmaal de loftrompet afgestoken over dit college. Vanavond moeten we een ander geluid laten horen. De VVD is zeer teleurgesteld over de rol die het college in het dossier lokale omroep heeft vervuld. De vragen die het college oproept zijn terecht. Het is daarom wonderlijk dat het college de VVD motie in november 2016 heeft ontraden. Daardoor missen we vandaag de antwoorden. Er is kostbare tijd verstreken. U heeft vorig jaar het vertrouwen uitgesproken dat het allemaal goed zou komen. U bent daar nimmer op terug gekomen. Nu vraagt u ons om een uitspraak te doen over hoe het verder moet.  

Terug naar het voorstel. Dat is niet duidelijk:

De ORTS vraagt voor 40.000 euro om het voorziene tekort 2017 op te vangen. Het college stelt voor 35.000 euro beschikbaar te stellen en verwacht dat de ORTS daarmee tot 1 juli 2018 vooruit kan.

De VVD vindt het onverantwoord op deze weg voort te gaan. ‘Een goed plan waarin het realisme vooralsnog lijkt te ontbreken’ zo vat het college het beleidsplan van de ORTS samen. Als je zo’n plan bij een bank presenteert kun je onverrichterzake huiswaarts. Er is daarom een pas op de plaats nodig om zicht te krijgen op de rol die de raad voor zichzelf ziet weggelegd ten aanzien van de lokale omroepfunctie. We moeten ons daarbij losmaken van de problematiek van de ORTS. De ORTS krijgt daarmee net als andere gegadigden de gelegenheid om met potentiële partners en de raad te onderzoeken of er een lokale omroepfunctie in Oosterhout moet komen, hoe deze eruit moet zien en wat er nodig is om die voorziening een gezonde toekomst te bieden.

Daarbij kunnen de eventuele landelijke ontwikkelingen worden betrokken. Die zijn op dit moment overigens even onbestemd als die rond de ORTS. De vereniging OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) heeft een stichting opgericht NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) die samen met de VNG een rapport heeft opgesteld. De opgave die de NLPO zich stelt is om de 260 lokale omroepen van nu om te smeden tot 80 streekomroepen. De stichting heeft een claim van 30 mln neergelegd in den Haag. Dat zou voor Oosterhout 95.000 euro betekenen. Als de claim wordt gehonoreerd welteverstaan. Want ook daarvoor geldt de vraag of deze realistisch is.

Tot slot de kijk van de VVD op een lokale omroep:

  1. de VVD vindt Oosterhout rijp voor een eigentijdse vorm van infotainment, een samentrekking van informatie en entertainment.
  2. die lokale omroep is er een van en voor Oosterhout en wordt zo min mogelijk gehinderd door het conservatisme van de publieke omroep;
  3. de gemeente heeft een belangrijke rol om de functie van een lokale omroep aan te jagen, te stimuleren en te ondersteunen;
  4. omdat de taakstelling van lokale omroep en die van de bibliotheek veel overeenkomsten vertonen, valt synergie te verzilveren door een hecht samenspel tussen beide functies.

De VVD dient in essentie opnieuw haar motie van november 2016 in. Zij stelt daarbij als voorwaarde dat er vóór de jaarwisseling een eerste opiniërend debat in deze raad plaats vindt aan de hand van de opbrengst uit de motie. Doel van dit debat is tot richtinggevende uitspraken te komen over een eigentijdse invulling van een lokale omroepfunctie van en in Oosterhout.