...over de begroting van 2018

“De wereld om ons heen verandert - vaak sneller dan we ons bewust zijn – en Oosterhout verandert mee. Willen we goed op onze toekomst voorbereid zijn, dan is het verstandig om na te denken over waar Oosterhout over pakweg twintig jaar zou willen staan.” Zo begint de Staat van Oosterhout, het boekwerk waarin het DNA van Oosterhout beschreven staat. Een duidelijke opdracht waar we mee aan de slag moeten de komende periode.

Het gaat goed met Oosterhout. Het aantal Oosterhouters met een baan neemt fors toe, nieuwe bedrijven vestigen zich in Oosterhout en we hebben aantrekkelijke nieuwe voorzieningen. Een goede basis om toekomstige groei en kansen om te zetten in resultaten. Maar wat zijn de uitdagingen? Hoe pakken we het aan? Belangrijke vragen waar een antwoord op gevonden moet worden. Vandaag, maar zeker ook in 2018. Het blijft belangrijk te innoveren, te vernieuwen en in te spelen op veranderingen. De VVD heeft met die blik de begroting bekeken. Vanuit een liberale visie: een kleine overheid. Minder regels en ruimte voor burgers en ondernemers.

Een financiële blik vooruit

We zien dat de perspectiefnota goed vertaald is in de begroting. Het resultaat: een sluitende begroting voor 2018 en 2019 en dat zonder dat de lasten stijgen. De VVD constateert in de begroting dat onze schuld de afgelopen jaren is opgelopen. Dit komt door de investeringen in voorzieningen waar Oosterhout weer jaren mee vooruit kan. Na de aankomende investeringen in het Frencken, het nieuw stadhuis en verkeer is het belangrijk om de hypotheek af te gaan lossen. Zoals het er nu naar uitziet blijft er in 2017 een bedrag van 1,5 miljoen over. Laten we dit geld gebruiken om de schuld af te lossen.


De VVD vindt dat zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgegaan moet worden. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is belastinggeld. Voordat we extra geld uitgeven, kijken we of het niet met bestaande middelen kan. Voor 2018 stijgen de lasten niet en blijft de OZB op het niveau van 2017. Zeker in combinatie met de aanstaande lastenverlichting van de nieuwe regering, krijgt de Oosterhouter weer meer te besteden. Lagere lasten!

Naast de financiële koers wil de VVD inhoudelijk in gaan op een aantal ontwikkelingen in 2018: het sociaal domein, economie en binnenstad, verkeer en veilige buurten.

Verandering in het sociaal domein

We werken nu een aantal jaar met de nieuwe taken in het sociaal domein. Er is veel geëxperimenteerd, verkend en geprobeerd. Bij de perspectiefnota vroeg de VVD om een sterkere op analyse gebaseerde inzet. Nieuwe pilots worden gestart, maar kijk ook naar het stopzetten van pilots die niet opleveren wat we ervan verwachten. We vragen het college in 2018 nog meer werk te maken van de transformatie en de ervaringen van pilots te gebruiken voor een helder en doelgericht beleid.

Het college kent onze ongerustheid op het  punt van de oplopende tekorten bij de WAVA. In de beantwoording van de sjabloonvragen van de VVD en D66 bouwt u echter een cirkelredenering op in plaats van het formuleren van een antwoord op de vraag “hoe de oplopende tekorten te beteugelen”. Daarom nogmaals de vraag: welke opdracht heeft het college na de besluitvorming over het implementatieplan aan de WAVA gegeven om de oplopende tekorten op te vangen?

Op het gebied van jeugd ziet de VVD investeringen in het sociaal domein breed: ook cultuur en sport zijn manieren om jeugdbeleid te voeren. Met het nieuwe programma voor de Brede Buurt en de investeringen in sportvoorzieningen wordt hier invulling aan gegeven. De VVD heeft over dat laatste nog wel een duidelijk verzoek aan het college. Bekijk bij de investeringen in de kleedaccommodaties van Irene ’58 en OVV nadrukkelijk de locatie. Investeer pas als er een duidelijke keuze gemaakt is. Verplaatsing van de accommodaties biedt mogelijkheden voor woningen in de dorpen en een betere accommodatie voor de verenigingen. We krijgen hier graag een toezegging op van het college.

Economie en binnenstad

De VVD staat ook voor ondernemers. Zij zorgen voor banen. De aantrekkende economie is duidelijk zichtbaar in Oosterhout. Bedrijven investeren in nieuwe bedrijfspanden, nemen mensen aan en maken groei door. De VVD vraagt nadrukkelijk aandacht voor de roep van het bedrijfsleven om geschikt personeel. Op dit moment zit er nog een mismatch tussen de mensen die willen werken en de vraag van de ondernemers. De VVD is blij met de samenwerking in het kader van het Logistiek Platform Amerstreek en het convenant. Mogelijk dat we dit ook voor andere sectoren kunnen doen. Betrek hier actief het onderwijs bij.

Voor de binnenstad staat in 2018 ook genoeg te gebeuren. Samenwerking met ondernemers om hier een succes van te maken is cruciaal. De VVD is blij dat in 2018 de Heuvel aangepakt wordt. Een kloppend hart in een groene jas.

Verkeer moet doorstromen

In 2018 komt het mobiliteitsplan aan bod. De VVD staat voor actie: aanpakken van de knelpunten. Het grootste knelpunt bij Oosterhout is Hooipolder. Ook de provincie pleit voor een snelle aanpak en wil niet wachten tot 2029. Maar de VVD wil nog een stap verder gaan: weg met de stoplichten bij Hooipolder! Er is extra geld voor wegen beschikbaar, dus werk aan de winkel. Om dit kracht bij te zetten dienen we hiervoor een motie in samen met Gemeentebelangen en SP.

Maar ook in de stad hebben we knelpunten. We vragen het college om die voortvarend aan te pakken. Zo wil de VVD dat in 2018 bij de Bromtol de eerste schop de grond in gaat! Daarnaast verwachten we actie voor de buslijn naar Vrachelen, de Contreie en Weststad. Het kan echt niet bestaan dat in het hele westelijk deel van Oosterhout geen bus rijdt! Nodig de Staten uit, bel de gedeputeerde, kortom, maak er werk van!

Maar naast actie, ook aandacht voor ontwikkelingen in de toekomst. Zie de plannen voor de verbinding Breda-Utrecht waar de provincies Brabant en Utrecht en de gemeente Breda samen optrekken. Sluit actief aan, doe mee zodat we vooraan zitten. Zo ook met de lightrailplannen van Breda en Tilburg. Een aftakking naar Oosterhout is het begin van de spoorlijn naar Utrecht! Visie en ambitie! Helemaal in lijn met de aankomende Toekomstvisie. Wat voor stad willen we zijn?

Investeringen in een veilige buurt

De VVD heeft eerder aandacht gevraagd voor investeringen in de buurt. Vanaf 2017 is er een half miljoen extra voor uitgetrokken. De openbare ruimte is helaas toch nog niet goed op orde. Het is nodig meer te maaien en onkruid aan te pakken.  De VVD wil een extra stap zetten voor een schone stad.

De VVD is blij met de extra aandacht voor Zuiderhout en Arkendonk in de begroting. De VVD wacht met smart op een plan voor Arkendonk. Kijk daarbij ook naar een woonzorgvoorziening en jaag actief initiatieven aan! Niet afwachten, maar actief de markt opzoeken!

Veiligheid staat bij de VVD voorop. Vernielingen worden hersteld en overlast wordt aangepakt. Samen met buurtpreventieteams, politie en gemeente kunnen flinke stappen gezet worden. De VVD maakt een duidelijke koppeling met het sociaal domein en de openbare ruimte. Op die manier wordt integraal een buurt veiliger en de openbare ruimte aantrekkelijker. Het nieuwe kabinet trekt extra geld uit voor veiligheid. Wij roepen de burgemeester op om samen met de andere burgemeesters in West-Brabant een vuist te maken richting Den Haag. Dit zodat er extra blauw op straat komt. De VVD ondersteunt het college en de burgemeester in de harde aanpak van ondermijning, radicalisering en onveiligheid in de wijken.

Een vooruitblik

De afgelopen vier jaar is hard gewerkt. De kerndossiers uit het coalitieakkoord zijn nagenoeg allemaal afgerond. Nieuwe projecten en kansen dienen zich aan. Het is een uitdaging deze op te pakken samen met de stad: inwoners, bedrijven en verenigingen. Op een eigentijdse verbindende manier, ook voor de raad met bijvoorbeeld een raadsprogramma. Ik begon mijn bijdrage met een citaat uit de Staat van Oosterhout: de wereld om ons heen verandert en Oosterhout verandert mee. Laten we in 2018 daar aan blijven werken. Met een sluitende begroting, lage lasten kunnen we ruimte geven aan initiatieven van burgers en ondernemers. Durf los te laten, gewoon doen!


Zet cookies aan om de video te tonen.