Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

De maatschappelijke opvang (voor dak- en thuislozen) en beschermd wonen (wonen met 24-uurs beschikbaarheid van zorg)  is nu regionaal geregeld. De uitvoerende gemeente is momenteel Breda.

In 2020 zal dit beleid verder gedecentraliseerd worden, wat betekent dat de gemeente Oosterhout in deze ook een taak krijgt.

Bij de kaders die voor die decentralisatie in de regio zijn geformuleerd – waar de VVD zich in kan vinden – heeft de VVD-fractie twee zaken benadrukt die extra aandacht verdienen.

De eerste is de wenselijkheid, zowel vanuit sociaal als uit financieel oogpunt, om vermijdbare huisuitzetting (door huurachterstanden) zoveel mogelijk te voorkomen. Preventie is beter en goedkoper dan genezen. De opvangkosten in de maatschappelijke opvang zijn dermate hoog dat een beperkte investering aan de voorkant (voorkomen van huisuitzetting) sociaal leed en hoge maatschappelijke kosten (onderdak en begeleiding) aan de achterkant kan voorkomen.

De door de VVD ingediende motie die opriep om daar - met maatschappelijke partners - snel een kader voor te ontwikkelen is met algemene stemmen aangenomen.

Het tweede accent hebben wij gelegd waar het de inspanning betreft om dak-en thuislozen weer ‘op de rit’ te krijgen. Wij hebben benadrukt dat het in eerste instantie zwaar inzetten op werk (in plaats van primair op zorg en begeleiding) van groot belang is. Daarmee heeft de betrokkene een doel, dagbesteding, een sociale omgeving, een netwerk etc. Daarmee is de betrokkene het best geholpen. In Eindhoven (Springplank040) blijkt de focus op werk voor mensen met perspectief effectief!

De VVD heeft aangegeven zo’n aanpak ook in Oosterhout voor te staan