De begroting 2019 in vogelvlucht


Ruimte voor ruimte. Dat is de titel voor de begroting voor de periode 2019 – 2022. Vorige maand is een ambitieuze toekomstvisie vastgesteld, er ligt een bestuursakkoord en dan nu een begroting die eigenlijk geen ruimte laat voor de ambities. Dat kan en moet anders vindt de VVD. Want willen we de ambities waar maken dan moeten keuzes gemaakt worden. 

 

In de raadsvergadering heeft de VVD gevraagd om een voortvarende aanpak van de binnenstad. Leegstand moet aangepakt worden, de plannen voor de herinrichting van de Heuvel moeten uitgewerkt worden en er moeten keuzes gemaakt worden voor het onderhoud in de binnenstad. Ook de plannen voor citymarketing en toerisme worden in 2019 verder opgepakt.

 

Winkels in de Contreie

Deze Contreie is volop in ontwikkeling. De VVD krijgt veel signalen dat er behoefte is aan kleinschalige winkels en andere functies in de wijk. Deze zijn er nu niet. Om die reden heeft de VVD een voorstel gedaan om te onderzoeken of deze nog in de plannen meegenomen kunnen worden. Het voorstel is door de raad aangenomen.

 

Meer banen in Oosterhout

Oosterhout is een prima plek om te ondernemen. De economie trekt aan en bedrijven schreeuwen om personeel. De VVD wil dat de gemeente meer werk maakt van scholingsprogramma’s en samen met ondernemers zo veel mogelijk mensen aan een baan kan helpen. Het college heeft aangegeven hier volop mee aan de slag te zijn. Een goede bereikbaarheid is voor ondernemers van groot belang. De discussie over de aanpassing van de Bromtol is door een aantal partijen weer op de agenda gezet. Gelukkig heeft de raad besloten dat de uitvoering ervan gewoon door gaat. We kunnen Oosterhout niet op slot zetten!

 

Keuzes maken in het sociaal domein 

De begroting van Oosterhout staat onder druk vanwege de stijgende kosten in het sociaal domein (jeugdzorg en WMO). Hier moeten komend jaar keuzes gemaakt worden. Als we in het sociaal domein geen meters maken en de doelstelling halen staan andere opgaven op de tocht of kunnen we afschrijven. Denk aan de opgave(n) in het kader van duurzaamheid, de integrale veiligheid, woningbouw en de binnenstad. Voor de VVD is dat onbespreekbaar!

 

Vooruitblik naar 2020

In het voorjaar wil het college met voorstellen komen om de opgaven uit de Toekomstvisie en Bestuursakkoord verder in te vullen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om dingen niet meer, of anders te doen. Daarbij kiest de VVD niet voor de makkelijkste oplossing: de lasten voor de burger van Oosterhout  rucksichtslos verhogen. Voorstellen daarover zijn gelukkig in de gemeenteraad weggestemd. Nee, we moeten het anders doen en ruimte maken voor nieuw beleid. De VVD onderschrijft dat uitgangspunt van harte! 

 

Het voorstel van de VVD en Gemeentebelangen om tenminste € 400.000 te bezuinigen op het aantal ambtenaren is aangenomen. De VVD kiest voor een kleine, slagvaardige overheid. 

 

Komend jaar zullen vele keuzes gemaakt moeten worden om te komen tot het Oosterhout zoals geschetst in 2030. Het financiële roer moet om. Dit zodat als we in 2030 naar Oosterhout kijken, een ander, duurzamer, economisch sterker en groter Oosterhout zien.