VVD: "Combineer in de toekomst straatverlichting met oplaadpunten voor electrische auto's"


De energietransitie is een grote opgave. Op diverse terreinen zullen grote veranderingen plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld mobiliteit zal de opkomst van de elektrische auto grote gevolgen hebben voor de (laad)infrastructuur. Je kunt de opgave op zichzelf bekijken, maar ook hoe je die slim combineren. 

 

Het aanleggen van een eigen laadinfrastructuur met laadpalen heeft de nodige consequenties. Denk hierbij aan de benodigde financiën om de palen te realiseren en aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zullen de palen onderhouden moeten worden en zullen er meer obstakels op de stoepen komen te staan. Kan dit niet anders?

 

Er zijn bedrijven die een oplossing gevonden hebben voor het voorkomen van een wirwar aan laadpalen. De oplossing houdt in dat lantaarnpalen omgebouwd worden zodat er ook auto’s aan opgeladen kunnen worden. Dit wordt veelal gecombineerd met de ombouw naar LED. Het stroomverbruik is dan lager waardoor de stroom rechtstreeks geleverd kan worden aan elektrische auto’s. Bijkomend voordeel is dat er geen aparte parkeerplaatsen voor elektrische auto’s bij laadpalen gerealiseerd hoeven te worden.

 

In de gemeente Zeist en Den Haag experimenteren met de nieuwe laadlantaarnpalen en ook in Bergen op Zoom zijn er vragen gesteld over dit experiment.

 

De komende jaren wordt in diverse straten de verlichting vervangen door LED. Dit biedt kansen om lantaarnpalen al om te bouwen, of zover toekomstbestendig te maken dat dit in de toekomst redelijk eenvoudig kan. Het onderhoudscontract voor verlichting loopt tot 1 juli 2020 (met mogelijkheid tot verlenging). Dit biedt kansen om te bezien of het in het lopende of nieuw af te sluiten contract geregeld kan worden. 

 

In de bestuurlijke kalender 2018-2022 heeft u over een gemeentebreed dekkingsplan voor laadpalen aangegeven dat op dit moment de paal de aanvraag volgt. Verder geeft u aan dat gezien de zeer geringe interesse tot op heden een gemeentebreed dekkingsplan financieel niet haalbaar lijkt. Dit komt mogelijk in een ander daglicht te staan als werk met werk gecombineerd wordt en de komende jaren elektrische auto’s gewoon goed worden als gevolg van fiscale maatregelen en het toekomstig verbod op verkoop van diesel- en benzineauto’s.

 

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de VVD de volgende vragen aan het college:

 

1. Welke acties onderneemt het college als gevolg van de doorgroei van het aantal elektrische auto’s?

 

2. Bent u bekend met de mogelijkheden van het combineren van verlichting en laadinfrastructuur?

 

3.   Wat is uw standpunt over deze nieuwe ontwikkeling?

 

4.  Heeft u al zicht op de uitkomsten van de experimenten en de verdere uitrol er van in Nederland?

 

5.  Bent u bereid om ook in Oosterhout te experimenteren met de combinatie lantaarnpalen of de lantaarnpalen in ieder geval toekomstbestendig te maken bij onderhoud?

 

6.  In hoeverre is het mogelijk om in het lopende contract het aanpassen van lantaarnpalen voor het laden van auto’s mee te nemen? 

 

7.   Indien dit niet mogelijk is, bent u bereid om het contract niet te verlengen en deze optie op te nemen zodat de uitrol alsnog plaats kan vinden?