Vragen over aanpak en gevolgen van coronacrisis voor Oosterhout

 

In de raadsvergadering van maart kwam de coronacrisis en wat de impact is voor Oosterhout weinig aan bod. Natuurlijk moesten de zaken die al op de rol staan doorgaan maar het gaf toch een wat ongemakkelijk gevoel dat buiten “de boel in brand staat” en de raad rustig doorgaat met vergaderen. Inmiddels is duidelijk wat de coronacrisis voor invloed heeft. De wereld is sinds maart echt veranderd.

 

Het college is dagelijks druk bezig om maatregelen uit te voeren om de crisis aan te kunnen pakken. Maatregelen voor de korte, maar ook lange termijn. Vele ondernemers hebben al gebruik gemaakt van de regelingen. 

 

Omdat de crisis ook ook voor de langere termijn gevolgen heeft, was door voor de VVD reden om voorafgaand aan de raadsvergadering van april vragen te stellen aan het college over de coronacrisis in relatie tot de situatie in Oosterhout. Samen met Gemeentebelangen en D66 zijn een aantal vragen gesteld over de impact op de economie en samenleving. Onderstaand een overzicht van enkele vragen en de antwoorden van de wethouders hierop:

 

 

Impact op economie

  1. Heeft u al zicht op de gevolgen van de crisis voor de winkels en horeca in binnenstad?  Er is intensief overleg maar het is nog te vroeg om daar al conclusies over te kunnen trekken.
  2. Wordt vanuit het bedrijfsleven nog meer steun gevraagd dan u nu kunt bieden? Wordt nu nog niet direct gevraagd maar als die komt gaan we zeker kijken of we daar invulling aan kunnen geven.
  3. Wat vindt u van het idee van Breda om tweewekelijks een peiling te houden van de effecten van de crisis op de ondernemers zodat met de inzichten de maatregelingen getoetst worden en waar nodig aangepast kunnen worden? Dit is een goed idee, men was er van de hoogte omdat Oosterhout ook veel contact heeft met Breda. Een eerste enquête is inmiddels uitgezet.
  4. In heel het land wordt door ondernemers over een 1,5 meter economie nagedacht. In Breda vinden horecaondernemers dat bijvoorbeeld een onbegonnen zaak. Heeft u een idee hoe de Oosterhoutse ondernemers hierin staan? Niet anders dan de rest van horeca Nederland, maar men probeert toch ook wel te kijken wat nog wel kan. Voor een bar zien de ondernemers ook weinig mogelijkheden, restaurants zijn een ander verhaal.

 

Impact op samenleving

  1. De kinderopvang die opengesteld is voor mensen met met een cruciale baan en voor kwetsbare kinderen. Hoe loopt dat nu? Zijn daar nog dilemma's of problemen te verwachten en hebben we de indruk dat kwetsbare kinderen grotendeels in beeld zijn en weten mensen waar ze terecht kunnen? Dat loopt goed en er zijn in het geheel geen signalen dat er problemen zijn
  2. N.a.v. het onderzoek in Eindhoven over eenzaamheid nu. Heeft u enig idee om hoeveel mensen het in Oosterhout gaat? Is er een hulplijn met een luisterend oor o.i.d. die zij kunnen bellen? Dat heeft men in beeld en waar nodig is er opvang.
  3. Zijn er nadelige gevolgen bekend voor verenigingen? Die zijn er al of gaan komen en daar gaat men ook mee in gesprek. Zo heeft de EHBO vereniging een bijdrage ontvangen omdat ze geen inkomsten meer hebben van de ondersteuning bij evenementen.

 

Financiële gevolgen

  1. Heeft u al zicht op de financiële gevolgen voor het jaar 2020? Het college is er volop mee bezig en daar volgt op korte termijn meer info over.
  2. Zijn er scenario’s uitgewerkt voor de rest van 2020 zowel financieel als qua gevolgen voor beleid en werkgelegenheid? Ook daar is men volop mee bezig en dat trekt men ook door 2021 waarbij ook stakeholders worden uitgenodigd om hier over mee te praten. Samen wordt gekeken naar de effecten voor Oosterhout als geheel. Dit gebeurt aan de hand van de Toekomstvisie Oosterhout 2030: welke maatregelen moeten genomen worden om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, werken en recreëren? Daar volgen gesprekken over die moeten leiden tot concrete oplossingen.
  3. Als subsidies worden teruggevorderd, wat wordt er dan met de gelden gedaan? In principe vallen die terug binnen de algemene middelen maar waar nodig gaan we daar nu anders mee om.