Visie en uitgangpunten nieuw stadhuis


In maart 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een nieuw stadhuis te gaan bouwen. Dat  besluit was gebaseerd op een zeer grondig, uitputtend en weloverwogen proces, waarin is gekeken wat de beste oplossing zou zijn voor de (onmiskenbare) problemen met - en in - het huidige stadhuis. Uiteindelijk is vervangende nieuwbouw het meest wenselijke gebleken, zowel vanuit de optiek van financiën, het toekomstig werkproces, Arbo-eisen als duurzaamheid. 

In de raadsvergadering van 21 april jl. is gesproken over de visie op en uitgangspunten voor zo’n toekomstig stadhuis. Die visie/uitgangspunten zijn na breed overleg met – en inbreng van - onder meer de raadsfracties tot stand gekomen. 

De fractie kon de visie, zoals die door het college van B&W werd gepresenteerd, grosso modo onderschrijven.  Het stadhuis moet het huis van de democratie zijn en mag dat uitstralen, moet gastvrij zijn en een plaats van ontmoeting en verbinding zijn, en moet het ambtelijk apparaat de mogelijkheid geven om op een moderne wijze te werken. Een flexibel en aanpasbaar gebouw, waarin de ruimte(n) optimaal gebruikt kunnen worden. En duurzaam natuurlijk! Tot zover geen tegenwerping van onze fractie.

Op één punt maakten we een voorbehoud, namelijk het voorstel om bij de verdere uitwerking uit te gaan van een parkeercapaciteit onder de (door de gemeente zelf vastgestelde) norm. Wij hebben aangegeven dat het een overheid niet past om voor de eigen plannen onder de eigen (en aan andere partijen dwingend opgelegde) norm te ‘duiken’.

Daarnaast mag het volgens ons niet zo zijn dat een te krappe norm zorgt voor parkeeroverlast op het Slotjesveld – dat we juist willen opwaarderen - of uitwijk-parkeren in de aanliggende wijken.

We hebben aangegeven dat wat de VVD-fractie een reductie van het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de norm pas aan de orde komt als het College met beargumenteerden gegarandeerdflankerend beleid kan aantonen dat een beperkt aantal plaatsen afdoende is. Daarbij zal dan voor bezoekers altijd voldoende parkeerplaats moeten zijn! 

Tenslotte heeft de fractie aandacht gevraagd voor de recente ontwikkeling in werkwijze door de Corona-omstandigheden. Een (deel van die) werkwijze zal mogelijk in de dagelijkse praktijk beklijven. Wij hebben het college gevraagd om ook dat aspect in de (nadere) uitwerking mee te nemen.