Flexibiliteit voor duurzame energie


Hoe wekken we in 2030 onze energie duurzaam op? Het is een forse opgave die veel betekent voor inwoners en ondernemers. Kiezen we voor zonneweides, windmolens? Is er ruimte voor innovatie en wat doen we aan energiebesparing? Belangrijke vragen waar de raad op 19 mei 2020 uitgebreid over gesproken heeft. De VVD heeft gepleit voor een realistische aanpak: flexibiliteit is het uitgangspunt.

Samenwerking in de regio
In de regio West-Brabant wordt door zestien gemeenten, twee waterschappen, de provincie en Enexis gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES) als uitwerking van het landelijke klimaatakkoord (2019). De RES beschrijft regionale keuzes voor de grootschalige opwek van duurzame energie en de warmte in de gebouwde omgeving. Het bod aan het Rijk leidt tot een regionale opgave. Deze regionale opgave is weer onderverdeeld naar een opgave per gemeente. 

Wat betekent dit voor Oosterhout?
Voor Oosterhout komt de opgave neer op 192 GWh tot 2030. Een moderne windturbine van meer dan 200 meter hoogte levert bijvoorbeeld 15 GWh op. Het college heeft onderstaand voorstel gedaan om in de toekomst duurzame energie op te wekken: 

- 55 GWh bestaand (dit wekken we momenteel al duurzaam op)
- 34 GWh in 2 zonneparken (Energiepark A59 en Bavelse Berg)
- 45 GWh in 1 windpark (Energiepark A59)
- 34 GWh Zon op Bedrijfsdaken
- 24 GWh repoweren (vervangen) 6 bestaande windmolens Weststad.

Zorgen over proces Energiepark A59
In het voorstel wordt de Oranjepolder als locatie voor windturbines en zonneweide concreet genoemd. De gemeenten blijven echter zelf verantwoordelijk voor locatiekeuze en procedures. Er is veel rumoer ontstaan in de wijk Dommelbergen vanwege een rommelig verlopen virtuele bijeenkomst en het idee dat bij het vaststellen van de concept RES ook de locatiekeuze definitief is. Dat is dus niet zo maar wij kunnen ons wel voorstellen dat die indruk is ontstaan.

Hoe logisch het misschien ook klinkt voor initiatiefnemers, de gemeente is verantwoordelijk voor een goed proces om tot een gedragen besluit te komen. De VVD vindt dat de tijdsfactor geen rol mag spelen. Alle procedures moeten zorgvuldig doorlopen worden. Maak aannemelijk dat wat de plannen zijn en dat die passen binnen de spelregels die wij hiervoor in dit land hebben afgesproken. Maak ook duidelijk of er wel of geen alternatieve locaties zijn. De VVD heeft het voorstel van GroenLinks over een zorgvuldig proces mee ingediend. Dit voorstel is door de gemeenteraad aangenomen. Dit betekent dat de dialoog met de wijk Dommelbergen opnieuw plaats gaat vinden tijdens nieuwe bijeenkomsten.

Flexibiliteit naar de toekomst toe
De VVD kon zich niet vinden in de exacte verdeling tussen wind (windturbines) en zon (zonneweides, daken) voor het opwekken van duurzame energie. Wij willen dat flexibel houden naar de toekomst en ook de locatiekeuze willen wij nu niet definitief maken. Uitgangspunt voor de VVD is altijd geweest dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn en dat blijft ook zo. 

Om voor de periode tot 2030 flexibel invulling te geven aan de opgave, hebben wij voorgesteld de concrete verdeling (zon-wind) en locaties te schrappen en hier met de raad later nog besluiten over te nemen. Mocht bijvoorbeeld blijken dat een van de windturbines op de voorgenomen locatie in Oranjepolder toch te dicht bij de woonwijk komt kan deze elders worden ingeruild voor zonneweides of een windturbine op een andere locatie. Ons voorstel en de Regionale Energiestrategie is met 30 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.