Wijkgericht werken, aan de slag en DOEN!

In oktober 2019 heeft in Oosterhout het symposium van de Denktank Buurtgestuurd werken plaatsgevonden, een symposium dat was bedoeld als start van een discussie over een nieuwe wijze van samenwerken tussen gemeente en wijk(en). De reacties waren alom positief. 

De gemeente Oosterhout heeft dit mede gezien als opmaat om het “wijkgericht werken” op te pakken. Voor de gemeente sloot het wijkgericht werken ook aan bij de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling voor het ambtelijk apparaat.

De gemeente zou in deze visie en ontwikkeling “meer van buiten naar binnen gaan werken”, om zodoende meer ideeën in de wijken op te halen en die samen met de wijk(en) te realiseren. Een volgende stap in het proces van participatie en aanzet voor co-creatie.

Wat de VVD-fractie betreft is het wijkgericht werken een goede ontwikkeling! Wat ons betreft had het College van B&W dat in het kader van haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gemeentelijk beleid gewoon direct op kunnen pakken.

B&W hebben daarentegen gemeend een voorstel voor wijkgericht werken (tot drie maal toe) aan de gemeenteraad voor te leggen.  Uiteindelijk is een derde voorstel in de raad van 22 september jl. behandeld.

Bij die behandeling heeft de VVD aangegeven dat er na bijna een jaar - en veel discussie tussentijds  -wat ons betreft genoeg koffie over was gezet! Vonden wij bij de eerste voorstellen dat het College van B&W het gewoon moest oppakken, die insteek huldigen wij nog steeds. “GEWOON DOEN !” hebben wij  richting B&W betoogd. 

Wat ons betreft gaat de gemeente direct in gesprek - en aan de slag - met de wijken en hun vertegenwoordigers. Om werkende-weg te ontdekken wat er samen aan moois opgezet en gerealiseerd kan worden, voor en door de wijk. Verder niet meer dralen!

Bij wijkgericht werken moet je niet (willen) proberen om  alles op voorhand dicht te timmeren. Een globale schets mag het uitgangspunt zijn. Werkende-weg samen (gemeente en wijk) ontdekken wat de kansen of belemmeringen voor die wijk zijn, en die in het proces proberen te benutten of op te lossen.

Het is wel belangrijk om  gedurende het proces de vinger aan de pols te houden, transparant te zijn over ontwikkelingen en bij te sturen waar nodig en daarover terug te koppelen.

Eén piketpaaltje heeft de fractie nadrukkelijk geslagen: Wat van de wijk is kan en mag van de wijk zijn, wat bovenwijks is moet dat blijven. Daarmee is de begrenzing voor wijkgericht werken duidelijk.