Een nieuw stadhuis voor de laagst mogelijke last!


In de raadsvergadering van Oktober heeft de raad een volgende stap genomen  op weg naar een nieuw stadhuis. 

Uitgangspunt voor de vervanging van het huidige stadhuis is dat dit in de verste verte niet meer voldoet (zowel bouwtechnisch, functioneel als op basis van stringente wettelijke eisen) en dat ingrijpen dus noodzakelijk is. 

Als ingrijpen onvermijdelijk is, dan moet dat volgens de Oosterhoutse VVD-fractie tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren, waarbij wij als ijkpunt nemen de kosten die jaarlijks op de gemeentelijke begroting drukken. 

Op basis daarvan heeft de fractie eerder ingestemd met de principiële keuze voor vervangende nieuwbouw en ingestemd met de ‘visie’ op zo’n nieuw stadhuis.

Het uitgewerkte ‘programma van eisen’ dat in Oktober jl. ter beoordeling voorlag is een logische en consistente uitwerking van wat eerder is besloten. Ook aan onze laatste kanttekening (voldoende parkeermogelijkheden) is hierin tegemoetgekomen.

Wat duurzaamheidseisen betreft wordt de lat hoog gelegd, iets dat volmondig op de instemming van de VVD-fractie kan rekenen. Daarbij is het mooi om te zien dat die duurzaamheidsambitie  – zo laten de berekeningen nu zien – voor nagenoeg dezelfde jaarlijkse lasten kan worden gerealiseerd. Daarbij zijn dan zelfs een aantal voordelen – die nu nog niet kwantificeerbaar zijn – nog niet meegerekend.

Wat wij in de loop van het proces steeds hebben benadrukt is dat bij de verdere uitwerking nadrukkelijk rekening wordt gehouden met, en getoetst moet worden aan, mogelijke ontwikkelingen, zoals Covid-19, en de manier waarop er gewerkt wordt (organisatie-ontwikkeling/ thuiswerk). In de volgende fase zal nader bezien moeten worden hoeveel werkplekken er nodig zijn, en hoe bepaalde ruimtes in de toekomst gemakkelijker om te zetten zijn voor andere invulling of functies. 

Wij hebben benadrukt dat we nu niet stil moeten gaan zitten. Projecten als de Bussel en de Warande hebben we ook in economisch lastige tijden gebouwd. Onze oproep daarom om door te gaan met de plannen voor een toekomstbestendig stadhuis, waarbij  -zoals gezegd -  rekening gehouden wordt met de effecten van corona en thuiswerken. 

Een nieuw toekomstbestendig stadhuis, in combinatie met de aanpak van het hele Slotjesveld, is goed voor Oosterhout. Goed voor de Oosterhoutse ondernemers, die we zo veel mogelijk willen betrekken bij de realisatie, waarbij we kansen zien in de vorm van social return.