Uitnodiging 66e ALV, 16 november 2020


Met het concept verkiezingsprogramma in aantocht (6 november a.s.) nodigen wij u graag van harte uit voor de 66e Algemene Ledenvergadering van VVD Netwerk Oosterhout, die wij wederom digitaal zullen houden via Zoom op maandag 16 november 20:00 uur. 


Vergaderstukken

De agenda van deze vergadering vindt u in de bijlage. De concept notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 mei 2020 als ook van de schriftelijke ALV deze zomer zijn tevens bijgevoegd. Tijdens de ALV staat het concept verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen centraal. Samen met onze fractievoorzitter (en nog altijd in de running voor een plek op de lijst voor de Tweede Kamer!) Dees Melsen zal ik u door het concept verkiezingsprogramma loodsen en interessante aanknopingspunten voor Oosterhout en de regio aanstippen. Vervolgens bieden wij leden die amendementen bij de secretaris hebben ingediend de gelegenheid die amendementen toe te lichten. Aansluitend vindt er een stemming over de amendementen plaats. De secretaris zal deze amendementen uiterlijk 20 november 12:00 uur indienen bij het landelijk secretariaat.

 

Procedure van amendementen

Graag stellen wij u in de gelegenheid om na het verschijnen van het concept verkiezingsprogramma op 6 november a.s. via het bijgevoegde formulier amendementen (en/of moties) kenbaar te maken. Dit kan door het ingevulde formulier uiterlijk 12 november a.s. in te dienen bij de secretaris via vvdoosterhout@gmail.com. Vervolgens zullen de ingediende amendementen uiterlijk 14 november door de secretaris worden verspreid onder alle leden. Deze amendementen zullen tijdens de ALV door de indieners worden toegelicht, voordat zij in stemming worden gebracht. Stemming vindt plaats op basis van gewone meerderheid.


Het tijdpad en de procedure zoals landelijk is ingericht is gemakshalve in 1 document voor u op een rijtje gezet: ‘Tijdpad en procedure Concept Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2021’. Hierin vindt u ook wat voor type amendementen u kunt indienen als ook het vervolg richting de 150e landelijke ALV op 12 december a.s.