De VVD blijft bouwen aan Oosterhout

© @oosterbouwt

 

In de raadsvergadering van 26 januari 2021 heeft de raad gedebatteerd over de woningbouwstrategie voor Oosterhout. Met de woningbouwstrategie is een duidelijke koers bepaald. Kort samengevat: we blijven bouwen, kijken naar locaties buiten de stad en zetten nadrukkelijk in op starters en jonge gezinnen. Een koers die de VVD van harte steunt.

 

In het bijzonder heeft de VVD aandacht gevraagd voor de volgende punten: De VVD vindt dat we met de aanstelling van meer fte's op woningbouw ook de ambitie hoger mag liggen dan deze nu is. Daarom heeft de VVD via een amendement aan de raad gevraagd de ambitie bij te stellen naar minimaal 300 woningen per jaar. Uiteraard zien wij zelf graag dat dit aantal de komende jaren eerder rond de 400 komt te liggen. Deze woningen moeten goed aansluiten bij de huidige vraag. De fractie ziet dat deze nu vooral ligt bij middel dure huurwoningen. De VVD zal de komende jaren dit in de gaten houden en meebewegen met de vraag.

 

Een tweede amendement heeft de VVD ingediend met als reden dat er bij toekomstige bouwplannen verder gekeken moet worden dan alleen het plangebied. Het ene plan moet niet leiden tot ellende in andere gebieden. Het zou juist andersom moeten zijn: welke problemen uit de omgeving kunnen we met het nieuwe plan verbeteren? Verkeer, water of juist extra groen in een versteende omgeving zijn daar voorbeelden van. Door dit in kaart te brengen kan de raad in de toekomst een betere afweging maken of toekomstige nieuwbouwprojecten bijdraagt aan de uitdagingen die we hebben op het gebied van huisvesting maar ook uitdagingen in het al bestaande gebied. 


Daarnaast heeft de VVD aandacht voor het participatieproces bij nieuw/sloop projecten in Oosterhout. 


Door een gelijke verdeling (15voor-15 tegen) van zetels is de stemming over de woningbouwstrategie verplaatst naar de raadsvergadering van 2 maart a.s.