Energiepark A59


26 januari j.l. stond de voorlopige verklaring van geen bedenking op de agenda inzake het energiepark. U weet wel die zonnepanelen en windmolens langs de snelweg. Die verklaring heeft het college nodig om verder te kunnen met het afgeven van een omgevingsvergunning. Onderstaand geef ik een korte samenvatting weer van ons betoog:

  

“ Ons land staat al aardig vol en dan komen er ook nog windmolens en zonneparken bij. Tot 2030 wel ja, maar daarna moet het wat ons betreft anders. Oosterhout moet en wil voldoen aan de klimaatdoelstellingen welke o.a. zijn vastgelegd in de regionale energiestrategie. Daarin staan harde afspraken over hoeveel duurzame stroom in 2030 per regio moet zijn opgewekt. Naast deze 37 ha aan zonneparken moet er in Oosterhout nog een keer 15 ha aan zonneparken bijkomen incl. 2 windmolens. Dan hebben we een grote stap gezet in realisatie van onze doelstellingen en dan is wat ons betreft ook even genoeg geweest met zonneparken en windmolens tot en met 2030. Voor daarna stellen wij ons op het standpunt dat we met innovaties voldoende alternatieven moeten hebben om niet verder te gaan met windmolens op land en grootschalige zonneparken. Er moet ook nu vol ingezet worden op het vol leggen van daken op bedrijven maar ook als daar alle doelstellingen worden gehaald hebben we deze zonneparken nog nodig om onze doelstellingen te halen. We roepen het college wel op om wat betreft de 15 ha die nog gaan komen tot 2030 die zoveel mogelijk te realiseren op daken van bedrijven die geschikt gemaakt worden en parkeer –en opslaterreinen.  We horen graag een toezegging van het college”.

 

“Al vanaf 2011 wordt gesproken over de Oranjepolder als locatie voor een energiepark. Het komt dus niet uit de lucht vallen. Ook 16 andere locaties zijn onderzocht. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat dit de meest geschikte locatie is, zeker ook omdat hier een combinatie van zon en wind kan plaatsvinden, het pal naast de snelweg ligt en in het verlengde ligt van het industrieterrein met ander windmolens.

Buurtparticipatie is zover wij kunnen beoordelen laat op gang gekomen maar heeft wel plaatsgevonden. Landelijke klacht bij dit soort projecten is dat bewoners het gevoel krijgen dat alles op voorhand al is geregeld. Er is een akkoord met grondeigenaar en exploitant, de gemeente schaart zich achter het initiatief en dan komen de omwonende pas aan de beurt Daar moet de gemeente lering uitrekken dat dit in het vervolg anders moet. Overigens was het wel zo dat er nauwelijks bezwaren waren voor het zonnepark, het ging met name over de windmolens”.

 

Met andere woorden: verder geen windmolens en bij voorkeur ook geen zonneparken meer in Oosterhout. We kunnen de doelstellingen voor electra tot 2030 ingevuld krijgen en daarna rekenen we op andere oplossingen. Daarbij hebben ook Kernenergie en Thorium genoemd. We hebben wel nog een amendement ingediend samen met gemeentebelangen en CDA. We vinden de mogelijkheden voor participatie vanuit de samenleving onvoldoende, dubbelgebruik mag via een pilot onderzocht worden (bv fruitteelt onder de panelen) en er moet meer werk worden gemaakt van innovaties ook voor oa voor verder dubbelgebruik in de toekomst. Het amendement is ook met een ruime meerderheid aangenomen. Volgende stap is dat het verzoek van een voorlopige verklaring van geen bezwaar voor windmolens wordt voorgelegd.