Omgevingsvisie vastgesteld

 

De omgevingsvisie is in de raadsvergadering van 23 november aangenomen. Het is wat de VVD betreft tijd om aan de slag te gaan, er zijn een hoop opgaven zoals woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid die aandacht vragen de komende jaren. De omgevingsvisie is hierbij een goed hulp middel om te komen tot oplossingen en uitvoering.

 

De VVD is blij dat de omgevingsvisie geen statisch document is, maar juist een visie, waar nieuwe inzichten een plaats kunnen krijgen. We hebben gepleit om de toekomstvisie 2030 als basis te nemen en deze te vertalen in gebiedskaarten waar de belangrijkste opgaven een duidelijke plek krijgen. Het gaat om een vertaling van onze ambities naar de wijken, de dorpen en het buitengebied. Daar zullen keuzes gemaakt moeten worden. Voor, tijdens en na het keuzeproces is communicatie van groot belang. We blijven daarom kritisch op de manier van communiceren richting de inwoners. In deze tijd is het gebruiksvriendelijk aanbieden van de visie in een digitale omgeving van groot belang. 

 

Het is wat ons betreft nu echt zaak de visie in te gaan zetten om problemen waar Oosterhouters dagelijks mee geconfronteerd worden, op te lossen en inwoners die met eigen plannen komen de ruimte te bieden. Het is nu een kwestie van Doen!