Nieuw beleidskader groenstructuurvisie, aanpassing compensatiebeleid bomen en afschaffen velvergunning.

Er was op voorhand veel weerstand van de oppositie omdat zij bang zijn dat de gemeente nu maar haar gang kan gaan met het rooien van bomen. Onderstaand een gedeelte van onze bijdrage. Angst is ons inziens niet terecht omdat er een goed beleidskader staat en er gerapporteerd moet worden aan de raad wanneer er bomen verdwijnen. Daarnaast is er ook een goed compensatiebeleid (2 voor 1).


“Wij kunnen ons vinden in het voorgestelde  compensatiebeleid , beschikbaar stellen van krediet van 180.000,— en nieuwe beleidskader groen structuurvisie 2023 en” last but not least” afschaffen van de velvergunning.


"De boodschap in dit beleidsplan is duidelijk en het is een voortzetting van versteviging groenstructuur in en rondom Oosterhout. Het stuk ademt groen uit en wie kan daar op tegen zijn? We zijn denk ik met z’n allen er van overtuigd dat er eerder meer dan minder groen moet komen zeker ook in de stad zelf. En dat is ook het beleid waar de gemeente voor staat en verder wil uitvoeren. De groenstructuren zijn in de beleidskaders goed vastgelegd en het is duidelijk waar in principe niets kan en waar nog enige ruimte is. Wat wij terugkrijgen van burgers en ondernemers is dat de gemeente nu al streng is met toepassen van het groenbeleid , in het bijzonder bij bomen. Er wordt geklaagd dat er niets kan en dat beleid wordt dus nu al goed in de praktijk gebracht.  Wat betreft het vellen van bomen is het op voorhand nee. De gemeente laat geen bomen vellen tenzij veiligheid in het geding is of een boom ziek is. Of het moet zijn in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en dan zal het ook vaak weer onderdeel zijn van de omgevingsvergunning.
Er staat een helder en stevig beleid en de uitgangspunten zijn voor iedereen duidelijk. Laatst sprak ik onze wijkmakelaar in Dommelbergen nog en zij gaf aan dat zij regelmatig een verzoek krijgt voor het vellen van een boom. Haar antwoord is dan altijd nee. We vellen geen bomen omdat u ergens last van heeft.  Mocht er om eerder genoemde raden toch gekapt worden dat vindt registratie plaats wat en waar is gekapt en hoe en waar de compensatie heeft plaatsgevonden. Eenmaal per jaar wordt er aan de raad gerapporteerd en dat vinden wij genoeg.
Complimenten voor de goed opgestelde en duidelijke beleidskaders. Oosterhout zet stevig in op het groenbeleid, is streng in de handhaving en rapporteert aan de raad wanneer er toch geveld moet worden. Wij durven met een goed gevoel de verdere uitvoering over te laten aan de professionals.
En ook vinden wij dat van een professionele organisatie verwacht mag worden dat zij correct uitvoering geven aan het beleid wat is vastgelegd".