De geschiedenis

DE GESCHIEDENIS VAN DE OOSTERHOUTSE VVD

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog ging het politieke leven zich weer enigszins organiseren in de gemeenten. In de grote steden kwam de in 1946 opgerichte VVD al snel op het politieke toneel. In de kleinere gemeenten duurde dat wel wat langer. KVP en PvdA waren in de jaren vijftig sterk vertegenwoordigd in de toenmalige gemeenteraden.

Tot het einde van de jaren 50 werd de Oosterhoutse gemeentepolitiek grotendeels gedomineerd door de KVP. In de jaren zestig is de lokale partij Gemeentebelangen gaan meedoen in de plaatselijke politiek. In 1967 is de VVD opgericht door enkele politiek geïnteresseerden die het liberale gedachtegoed aanhingen. Tot hen behoorden de liberalen van het eerste uur, zoals Thea Lagestee, Carl van Vliet en dokter Wottiez. Bij de verkiezingen van 1970 wist de VVD haar eerste zetel te behalen. Jack Kalwij was de eerste liberaal in de gemeenteraad van Oosterhout. Geleidelijk aan groeide de fractie en in de jaren negentig waren de krachtige liberale volksvertegenwoordigers door velen, ook buiten de VVD, alom gewaardeerd. Tot hen behoorden Jos Brenninkmeijer, Victor Rosierse en Machteld Rijsdorp. Het was ook de tijd dat de VVD toetrad tot verschillende colleges. Zelfs bij partijen als de PvdA was groot respect voor de liberale bestuurders en volksvertegenwoordigers. De VVD had zich duidelijk op de Oosterhoutse kaart gezet.

In de jaren negentig  betraden nieuwe, jonge raadsleden de politieke arena: Bert Simonis, Jur Schaap, Henk Kamman, Gerard Heintjes en niet te vergeten Alexander Wijers.

De invloed van de liberalen werd steeds groter. In menig raadsdebat kon het er fel aan toegaan. Ook bij de vorming van colleges speelden de liberalen een grote rol. Met name Alexander Wijers, Yves de Boer en Jan Peters hadden in dezen een zeer grote inbreng. 

Op terreinen als Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Veiligheid en Onderwijs hebben de Oosterhoutse liberalen een flinke duit in het zakje gedaan. Gezonde financiën was daarbij uitgangspunt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd de VVD de grootste partij in de raad met vijf zetels. De huidige en sterk verjongde fractie wordt alom geprezen en gewaardeerd om haar inbreng in de lokale politiek en om haar constructieve rol op  het bestuurlijke vlak. Met name in regionaal verband is de invloed van de Oosterhoutse wethouder en VVD’er Jan Peters op veel terreinen duidelijk merkbaar. Met het vertrek van Alexander Wijers naar Provinciale Staten werd Jasper Ketting Olivier gekozen als fractievoorzitter en versterkte Gwen van Alphen de fractie, die verder bestaat uit Jan de Ridder, Dees Melsen en Coen Beins. In april 2013 is het fractievoorzitterschap overgedragen aan Dees Melsen.

De VVD maakt zich de komende tijd weer op voor de verkiezingen om ook de komende vier jaar de grootste partij van Oosterhout te blijven!